รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายประจวบ ทีปจิรังกูล

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลงาน

ครูประจวบ ทีปจิรังกุล ตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติจึงปลูกฝังและแนะนำให้ทุกคนเห็นความสำคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่า มีคุณค่าต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์มาก จึงไม่ควรทำลายสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ครูประจวบจะให้การแนะนำเกษตรกรในตำบลเกาะยอและต่างถิ่น ตลอดจนนักเรียนนักศึกษาให้เลิกใช้สารเคมีทุกชนิด ในขณะเดียวกันได้แนะนำวิธีผลิตปุ๋ยอินทรีย์ขึ้นใช้เอง ครูประจวบปฏิบัติตัวเป็นผู้นำในการปลูกต้นไม้และถ่ายทอดความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและป่าชายเลน พร้อมทั้งชักชวนให้เพื่อนฝูงและคนทั่วๆ ไปมาร่วมกันปลูกต้นไม้ โดยเริ่มต้นจากในบริเวณวัดโคกเบี้ยว และขยายออกไปทั่วบริเวณเกาะยอ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ตลอดจนชาวบ้าน เป็นต้น ช่วยกันปลูกป่าชายเลน เช่น โกงกางใบเล็กใบใหญ่เป็นที่กำบังคลื่นลมบริเวณวัดโคกเบี้ยว ป่าชายเลนหลัง อบต.เกาะยอ เป็นแนวยาว ๗ หมู่บ้าน จากจำนวน ๙ หมู่บ้านเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสครองราชย์ ๖๐ ปี และมีพระชมมายุ ๘๐ พรรษา มีการทำโครงการ "คืนถิ่นให้ปู ฟื้นฟูทะเลสาบ ซึมซาบวิถี ชุบชีวิตป่าชายเลนเกาะยอ" โครงการ "ปลูกต้นไม้ถวายพ่อ" เช่น ต้นประดู่ ไทร พญาสัตบรรณ นนทรี เป็นต้น เริ่มปลูกตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ และมีการปลูกต้นโกงกางเหนือผิวน้ำทดแทนป่าชายเลนที่ถูกทำลายจากหลายๆ สาเหตุ โดยร่วมกับผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย

ที่อยู่

42 ม.5 ตำบล*สทิงหม้อ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ 90110

<< ย้อนกลับ