รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายประจวบ ทีปจิรังกูล

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูประจวบ ตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติจึงปลูกฝังและแนะนำให้ทุกคนเห็นความสำคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่ามีคุณค่าต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์มาก เราจึงไม่ควรทำลายสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ครูประจวบจะให้การแนะนำเกษตรกรในตำบลเกาะยอ และต่างถิ่นตลอดจนนักเรียนนักศึกษาให้เลิกใช้สารเคมีทุกชนิด ในขณะเดียวกันได้แนะนะวิธีผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบชาวบ้านขึ้นใช้เอง ครูประจวบปฏิบัติตัวเป็นผู้นำในการปลูกต้นไม้ และถ่ายทอดความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและป่าชายเลน พร้อมทั้งชักชวนให้เพื่อนฝูงและคนทั่ว ๆ ไป มาร่วมกันปลูกต้นไม้ โดยเริ่มต้นจากในบริเวณวัดโคกเปี้ยว และขยายออกไปทั่วบริเวณเกาะยอ นอกจากนั้น ครูประจวบยังได้หาแนวร่วมจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น โรงเรียนในระดับประถมศึกษา ในตำบลเกาะยอ โรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ตลอดจนชาวบ้าน เป็นต้น ช่วยกันปลูกป่า ชายเลน เช่น โกงกางใบเล็กใบใหญ่เป็นที่กำบังคลื่นลมบริเวณวัดโคกเบี้ยว ป่าชายเลนหลัง อบต.เกาะยอ เป็นแนวยาว ๗ หมู่บ้าน จากจำนวน ๙ หมู่บ้าน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสครองราชย์ ๖๐ ปี และมีพระชนมายุ ๘๐ พรรษา มีการทำโครงการ “คืนถิ่นให้ปู ฟื้นฟูทะเลสาบ ซึมซาบวิถี ชุบชีวีป่าชายเลนเกาะยอ” โครงการ “ปลูกต้นไม้ถวายพ่อ” เช่น ต้นประดู่ ไทร พญาสัตบรรณ นนทรี เป็นต้น โดยปลูกมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ผลงานโดดเด่น ผลงานที่โดดเด่นคือ การร่วมมือร่วมใจกันปลูกป่าชายเลน โดยเริ่มไปจากบริเวณวัดโคกเบี้ยวและขยายออกไปทั่วบริเวณ ครูประจวบ ปฏิบัติตัวเป็นผู้นำในการปลูกต้นไม้และการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ปลูกเป็นแนวยาวจนถึง 9 หมู่บ้าน

ที่อยู่

42 หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ 90100

<< ย้อนกลับ