รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นางประนอม ทาแปง

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

การทอผ้า

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูประนอม เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้การทอผ้าตีนจก ให้แก่สมาชิกของกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านนามน สมาชิกเพิ่มจำนวนมากขึ้นและขยายไปยังหมู่บ้านใกล้เคียง สามารถสร้างรายได้อย่างดีหลังฤดูเก็บเกี่ยว ทำให้ชื่อเสียงของกลุ่มทอผ้าสตรีบ้านนามนเป็นที่รู้จักทั่วไปอย่างกว้างขวาง การที่ครูประนอมได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้เข้าเป็นนักเรียนศิลปาชีพ เข้ารับการอบรมทอผ้าเพิ่มเติมที่พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ถึง ๓ ครั้ง ในปี พ.ศ. ๒๕๒๗ พ.ศ. ๒๕๒๙ และ พ.ศ. ๒๕๓๑ จึงทำให้ความรู้ ความสามารถในการทอผ้าตีนจกของครูประนอมพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว จนยากจะหาคนมาเทียบเคียงได้ ผลงานโดดเด่น เป็นผู้อนุรักษ์ลายผ้าตีนจกดั้งเดิมของอำเภอลอง จังหวัดแพร่ เป็นประธานกลุ่มทอผ้าสตรีบ้านนามน ซึ่งเป็นกลุ่มทอผ้าที่มีฝีมือการทอผ้า และลวดลายการทอที่ประณีต งดงาม และได้สร้างพิพิธภัณฑ์ผ้าตีนจก เพื่อเป็นแหล่งอนุรักษ์และรวบรวมลายผ้าโบราณชนิดต่าง ๆ

ที่อยู่

97/2 หมู่ 9 ตำบลหัวทุ่ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ไปรษณีย์ 54150

<< ย้อนกลับ