รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายสุนทร เชาวนะพานิช

ด้านการแพทย์แผนไทย

การแพทย์พื้นบ้าน

ผลงาน

ครูสุนทร เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางการแพทย์พื้นบ้าน การทำเกษตรธรรมชาติ การครองตนและปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการเจ็บป่วย สุขภาพดี อายุยืน และร่างกายแข็งแรง โดยเรียนรู้และสืบทอดจากบรรพบุรุษ จากนั้นได้ศึกษาด้วยตนเอง แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ สอบรับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาเภสัชกรรมไทยแผนโบราณ มีอำนาจควบคุมการผลิต ประดิษฐ์ และประกอบยาแผนโบราณได้ ๕๐ ตลับ (พท.ภ. ๒๕๔๙ เลขทะเบียน ๒๑๐๕๘) ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ภายในระยะเวลา ๑ ปี ได้นำความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย ที่ตนเองได้ศึกษาค้นคว้า ค้นพบ ฝึกฝน จนประสบความสำเร็จ เป็นประโยชน์โดยรวมแก่สังคม

ที่อยู่

165 หมู่ 6 ตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ไปรษณีย์ 25140

<< ย้อนกลับ