รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายบุญชอบ เอมอิ่ม

ด้านเกษตรกรรม

มะปรางสายพันธุ์ใหม่

ผลงาน

บุญชอบ เอมอิ่ม มีความเชี่ยวชาญด้านเกษตรกรรม การผสมพันธุ์พืช (การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์) คิดค้นพัฒนามะปรางสายพันธุ์ใหม่ ๗ สายพันธุ์ โดยการฝากยอดพันธุ์ เพื่อให้เกิดการผสมพันธุ์ แบบธรรมชาติจนประสบผลสำเร็จ ทำเกษตรผสมผสานแบบดั้งเดิม ด้วยการใช้เกษตรอินทรีย์ชีวภาพ เน้นการอนุรักษ์ดิน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้นำวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่นโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมุ่งพัฒนาพื้นที่ของตนให้เป็นจุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ผู้สนใจทั่วไป นอกจากนั้นได้ริเริ่มประดิษฐ์ “สามล้อเกษตรอเนกประสงค์” ได้รับรางวัลเป็นผู้อนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านเครื่องมือดีเด่นเป็นต้นแบบขยายผลไปสู่เครือข่ายอย่างกว้างขวาง ผลงานเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ เกียรติคุณที่ได้รับ พ.ศ. ๒๕๓๘ ประกาศนียบัตร รางวัลที่ ๓ การประกวดแปลงส่งเสริมการจัดไร่นาดีเด่นระดับภาค จากกรมวิชาการเกษตร พ.ศ. ๒๕๓๙ รางวัลเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม ประจำปี ๒๕๓๘ พ.ศ. ๒๕๔๐ ประกาศเกียรติคุณผู้นำอาชีพก้าวหน้าระดับจังหวัด จากกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ ผู้อนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านเครื่องมือเครื่องใช้ดีเด่น จังหวัดสุโขทัย พ.ศ. ๒๕๔๙ รางวัลชนะเลิศ ประเภทมะปรางพันธุ์ใหญ่/หวาน ประจำปีการประกวดมะปรางอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย พ.ศ. ๒๕๕๑ รางวัลชนะเลิศ ผู้นำวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น ระดับจังหวัด จากผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พ.ศ. ๒๕๕๒ ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ ๖ ด้านเกษตรกรรม (มะปรางสายพันธุ์ใหม่) จากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ที่อยู่

87/1 ม.3 ตำบลคลองกระจัง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ 64110

<< ย้อนกลับ