รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายจรัส โยธา

ด้านเกษตรกรรม

ไร่นาสวนผสมตามแนวทฤษฎีใหม่

ผลงาน

องค์ความรู้ • คิดค้นและผลิตปุ๋ยอินทรีย์หมักแห้งอัดเม็ดจากมูลค้างคาว ทำน้ำหมักชีวภาพสูตรต่าง ๆ ได้แก่ สูตรเร่งต้น สูตรเร่งดอก ขยายผลให้ใหญ่ ยาฆ่าแมลงในนาข้าว • ริเริ่มประดิษฐ์ถังหมักแก๊สเพื่อการหุงต้ม โดยใช้ถังขนาด 200 ลิตรกับท่อ P.V.C ใส่มูลสัตว์ หรือเศษอาหารหมักทิ้งไว้ ส่วนน้ำที่เหลือจากการหมักสามารถนำไปรดพืชผัก และต้นไม้ได้ผลดี • ประดิษฐ์เตาเผาถ่านเอนกประสงค์ครบวงจรจากถังเหล็ก โดยใช้เศษไม้ให้ความร้อนผ่านเตาเผาถ่าน ซึ่งนอกจากจะได้น้ำส้มควันไม้แล้ว ยังใช้อบหอยเชอรี่ เพื่อเป็นอาหารสัตว์ และเป็นการกำจัดหอยเชอรี่อีกด้วย ผลงานโดดเด่น ครูจรัส มีความรู้และเชี่ยวชาญการเกษตรแบบไร่นาสวนผสมตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต คิดค้นการทำปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด น้ำหมักชีวภาพสูตรต่าง ๆ แทนการใช้สารเคมี ได้แก่ สูตรเร่งดอก สูตรเร่งผลให้ผลใหญ่ สูตรย่อยสลาย สูตรไล่หนอนแมลง และสูตรคุมฆ่าหญ้าในนาข้าว นอกจากนั้นยังคิดประดิษฐ์ถังหมักแก๊สเพื่อการหุงต้ม เตาเผาถ่านเอนกประสงค์ครบวงจร องค์ความรู้ดังกล่าวได้ถ่ายทอดขยายผลไปสู่ผู้เรียน ชุมชน กลุ่มเกษตร อย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างเครือข่ายที่เชื่อมโยงกันทั้งในระดับจังหวัดและระดับภาค ส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ ช่วยลดต้นทุน ลดการใช้สารพิษ รักษาระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม

ที่อยู่

87/11 หมู่ที่ 1 ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ไปรษณีย์ 61110

<< ย้อนกลับ