รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายทองคำ เข็มทองคำ

ด้านเกษตรกรรม

เกษตรกรรม

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูทองคำ มีความรู้และเชี่ยวชาญในการเกษตร คิดค้นและทดลองทำปุ๋ยชีวภาพแทนการใช้ปุ๋ยเคมี เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม และสภาพดินเพื่อการเกษตร และลดต้นทุนการผลิต โดยผลิตปุ๋ยหมักผสมปุ๋ยอินทรีย์ ได้แก่ สูตรทั่วไป สูตรใช้ในนาข้าว สมุนไพรปราบหอยเชอรี่สูตรพิเศษหมอดินเข็มทอง สมุนไพรคลุมหญ้าในนาข้าวของหมอดินเข็มทอง สมุนไพรไล่หนอนแมลง ทำการทดลองต่อเนื่องเป็นเวลา ๕ ปี ส่งผลให้ผลผลิตดีขึ้น ซึ่งรู้จักในนามปุ๋ยชีวภาพสูตรหมอดินเข็มทอง ซึ่งครูทองคำจะนำปุ๋ยสูตรต่าง ๆ ที่คิดค้นขึ้นไปทดลองใช้ในแปลงสาธิตของตน เพื่อดูความเปลี่ยนแปลงผลผลิต ก่อนที่จะเผยแพร่สู่ชุมชน ผลงานโดดเด่น เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ด้านเกษตรกรรม ดำเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็น ผู้ริเริ่มและคิดค้นสูตรทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ แทนการใช้ปุ๋ยเคมี โดยใช้วัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นได้แก่ การทำปุ๋ยหมัก สารไล่แมลงในนาข้าวเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ผลิตสมุนไพรปราบหอยเชอรี่ การปรับปรุงดิน นอกจากนี้เป็นผู้นำจัดตั้ง “โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนสัก” เพื่อถ่ายทอดความรู้ ฝึกอบรมและสาธิตแก่กลุ่มเกษตรกร นักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป ผลงานเป็นที่ยอมรับทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด ช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรของชาติไม่ให้เสื่อมโทรมลง และลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

ที่อยู่

2/1 หมู่ที่ 3 ตำบลไกรกลาง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ 64170

<< ย้อนกลับ