รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายทองปาน เผ่าโสภา

ด้านเกษตรกรรม

เกษตรผสมผสาน

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูทองปาน มีความรู้และเชี่ยวชาญด้านเกษตรผสมผสาน พัฒนาการเกษตรตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติและพัฒนา เป็นองค์ความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติจริง จนประสบผลสำเร็จ ได้แก่ • การทำเกษตรปลอดสารพิษ เช่น การปลูกข้าววิตามินหรือข้าวกล้อง การปลูกผัก และผลไม้ปลอดสารพิษ เพื่อการพึ่งพาตนเอง • ทำเกษตรผสมผสาน ปลูกพืชสมุนไพร ต้นไผ่ ต้นสะเดา พืชตระกูลถั่ว ทำปุ๋ยอินทรย์จากเศษพืชผักและผลไม้เหลือใช้ เช่น ต้นถั่ว ฟางข้าว เพื่อบำรุงดินและพืชผล • คิดค้นและดัดแปลงวิธีทำน้ำส้มควันไม้ในปริมาณที่มาเพื่อป้องกันโรคในดินและรากพืช ช่วยให้พืชผลเจิรญเติบโตเข็งแรง • ริเริ่มการเพาะเห็ดในขอนไม้ (เห็ดขอนขาว เห็ดบด เห็ดหูหนู) ด้วยต้นทุนต่ำ โดยใช้เศษไม้มะม่วงและเชื้อเห็ดเป็นก้อนวางพิงให้ท่อนไม้เอียง เห็ดจะทยอยออกดอกตามธรรมชาติจนกว่าขอนไม้จะผุ นอกจากนั้นได้ริเริ่มประดิษฐ์เครื่องอัดเห็ดด้วยตนเอง • นำสมุนไพรที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาผลิตใช้ในครัวเรือน ทำน้ำยาซักผ้าสูตรประหยัดจากน้ำขี้เถ้า และทำน้ำหมักมะกรูดปลอดสารพิษ เป็นต้น ผลงานโดดเด่น เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านเกษตรกรรม (เกษตรผสมผสาน) ตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทำเกษตรปลอดสารพิษ ปลูกข้าววิตามินหรือข้าวกล้อง ผักและผลไม้ปลอดสารพิษ ทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพจากเศษพืชผักและผลไม้เหลือใช้ ประดิษฐ์เครื่องอัดเห็ด และริเริ่มเพาะเห็ดขอนในไม้ (เห็ดขอนขาว เห็ดบด เห็ดหูหนู) ด้วยต้นทุนต่ำ นำสมุนไพรที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาผลิตแชมพูสมุนไพรไร้สารเคมีเพื่อใช้ภายในครัวเรือน จนประสบผลสำเร็จเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนั้นได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนหนองกุลา เพื่อถ่ายทอดความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและการปฏิบัติ เพื่อให้แก่ ผู้เรียน เกษตรกร องค์กรภาครัฐ และผู้สนใจทั่วไปนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ที่อยู่

163 หมู่ที่ 14 ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ 65140

<< ย้อนกลับ