รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายอินสอน สุริยงค์

ด้านเกษตรกรรม

เกษตรอินทรีย์ผสมผสาน

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูอินสอน มีความรู้และเชี่ยวชาญด้านเกษตรอินทรีย์ผสมผสาน วิถีธรรมชาติที่มีความหลากหลาย ดังนี้ • ผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์ หมักด้วยจุลินทรีย์ธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพ • ผลิตน้ำหมักชีวภาพและฮอร์โมนจากพืชผักสมุนไพร • ผลิตน้ำยาหมักเอนกประสงค์ โดยผลิตจากพืชผลไม้ในท้องถิ่น • ด้านปศุสัตว์อินทรีย์ผสมผสาน มีการเลี้ยงหมูหลุม ไก่ เป็ด การเลี้ยงปลา เลี้ยงกบในกระชัง บ่อพลาสติก บ่อซีเมนต์ ในตุ่ม โดยไม่ต้องเปลี่ยนน้ำ • ผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงในท้องถิ่น • ผลิตจุลินทรีย์จากวัสดุธรรมชาติ ผลงานโดดเด่น ครูอินสอน มีความรู้ และเชี่ยวชาญด้านเกษตรกรรม (เกษตรอินทรีย์ผสมผสาน) พัฒนาและผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์หมักด้วยจุลินทรีย์ธรรมชาติ น้ำหมักชีวภาพ ทำฮอร์โมนจากพืชผักสมุนไพรพื้นบ้าน สารขับไล่แมลงแบบอินทรีย์ปลอดสารพิษ เพาะเห็ดฟางโดยใช้วัสดุที่เหลือใช้จากสวนเกษตร ผลิตอาหารสัตว์ ปลูกพืชปลอดสารพิษ นอกจากนั้นได้ผลิตน้ำยาหมักเอนกประสงค์ ปลอดสารพิษ จากพืชผลไม้ในท้องถิ่น เช่น ผลประคำดีควาย ผิวส้ม ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน โดยมุ่งมั่นและอุทิศตนในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้เรียน ชุมชน หน่วยงาน/องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศ ส่งผลต่อการพัฒนา รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพของผู้ผลิต ผู้บริโภคโดยรวม

ที่อยู่

135 หมู่ที่ 6 ตำบลออนเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ 50130

<< ย้อนกลับ