รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายบุญสวน แคนตะ

ด้านเกษตรกรรม

การเลี้ยงกบและเพาะพันธุ์กบ

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูบุญสวน แคนตะ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเรื่อง การเลี้ยงกบและเพาะพันธุ์กบในบ่อพลาสติกที่พัฒนาและประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่มีความแห้งแล้งมาก ๆ การเลี้ยงกบในบ่อพลาสติกช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ สามารถควบคุมระดับและคุณภาพของน้ำได้ และใช้พื้นที่น้อยเป็นวิธีการที่เหมาะกับเกษตรกรที่มีพื้นที่น้อย นอกจากนี้ครูบุญสวนยังมีความเชี่ยวชาญเรื่อง การผสมพันธุ์และการเพาะพันธุ์กบด้วยวิธีธรรมชาติ โดยการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับการผสมพันธุ์ของกบ เทคนิคการสังเกตพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่พร้อมผสมพันธุ์ ระยะเวลาการฟักไข่กบ การให้อาหารลูกกบ เป็นต้น นอกจากนี้ครูบุญสวน มีความเชี่ยวชาญด้านการเกษตรแบบผสมผสาน โดยบริเวณบ้านของครูบุญสวนได้ทำเกษตรประณีตเพื่อให้เป็นตัวอย่าง โดยการนำเอาน้ำเสียที่ถ่ายออกจากบ่อเลี้ยงกบมารดน้ำต้นไม้ พืชผัก ทำให้เจริญงอกงามดีเพราะน้ำมูลกบมีธาตุอาหารสูงเป็นปุ๋ยคุณภาพดี ประหยัดไม่ต้องเสียเงินซื้อ และเป็นการสร้างระบบนิเวศที่เกื้อหนุนกันคือ เมื่อต้นไม้ พืชผักบริเวณรอบ ๆ บ่องอกงาม บรรยากาศร่มรื่น จะส่งผลดีต่อการเพาะพันธุ์กบ ผลงานโดดเด่น ครูบุญสวน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเรื่องการเลี้ยงกบและเพาะพันธุ์กบในบ่อพลาสติก ได้นำ ภูมิปัญญาดังกล่าวไปขยายผล ส่งเสริมชาวบ้านทั้งในและนอกชุมชนให้เลี้ยงกบ และเพาะพันธุ์กบในบ่อพลาสติก เพื่อการบริโภคในครัวเรือน เพื่อการจำหน่ายเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมรายได้ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง และเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม

ที่อยู่

26/2 ม.15 ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ 31130

<< ย้อนกลับ