รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายไสว ศรียา

ด้านเกษตรกรรม

การขยายพันธุ์พืช

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูไสวมีประสบการณ์ทางการเกษตรมากกว่า 25 ปี ส่งผลให้ครูไสวเป็นหมอดินอาสา ตั้งโจทย์ ทดลองทำ หาหนทางพัฒนาผลผลิต และสำรวจความต้องการของตลาด สนุกกับการเรียนรู้ คิดสร้างสรรค์และเผยแพร่ความรู้ ทั้งการขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีการต่าง ๆ เกิดพันธุ์พืชใหม่ การประดิษฐ์คิดค้นด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยีทำให้ได้ผลผลิตที่มีรูปแบบแปลกใหม่ เช่น ต้นไม้แฟนซี ผลไม้ในขวดแก้ว ขนุนหกเหลี่ยม เป็นต้น ครูไสวเป็นวิทยากร และผู้สาธิตการขยายพันธุ์พืชทั้งไม้ผลและไม้ประดับด้วยวิธีการต่าง ๆ เปิดบ้านเป็นศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบล ที่มีเกษตรกรและผู้สนใจทั้งในและนอกประเทศเข้าศึกษาดูงานเป็นประจำ ผลงานโดดเด่น ปราชญ์ชาวบ้านที่มีประสบการณ์ในการขยายพันธุ์พืช ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมประยุกต์และสร้างสรรค์ให้เกิดผลผลิตในรูปแบบใหม่ อาทิ ไม้ผลแฟนซี ผลไม้ในขวด ต้นไม้เต้นระบำ ได้รับการยอมรับ และสร้างรายได้จากการมีผลผลิตหมุนเวียนตลอดปี

ที่อยู่

44/2 หมู่ 6 ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ 26000

<< ย้อนกลับ