รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

พระครูพิพัฒนโชติ

ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน

ธนาคารชีวิต

ผลงาน

องค์ความรู้ สิ่งที่พระครูพิพัฒนาโชติ เริ่มดำเนินการก็คือ จัดตั้งธนาคารที่เรียกว่า “ธนาคารชีวิต” หรือ “กลุ่มสัจจะออมทรัพย์” ขึ้น โดยใช้หลักทางพระพุทธศาสนา เน้นเรื่อง “เบญจศีล” ให้สมาชิกรู้จักควบคุมตนเอง สำนึกในบทบาทกติกาทางสังคม มั่นใจในพลังสัจจะของตนละเว้นความชั่ว กระทำแต่ความดี มีจิตใจผ่องใส ท่านทำให้สมาชิกได้เชื่อว่า “ธนาคารชีวิต” นี้เป็นธนาคารที่สร้างความมั่นคงปลอดภัย และให้ผลที่คุ้มค่าแก่สมาชิกในรูปของสวัสดิการด้านต่าง ๆ ผลงานโดดเด่น พระครูพิพัฒนโชติ มีนามเดิมว่าทอง ผ่องสุวรรณ เกิดในครอบครัวชาวนาบ้านอยู่ใกล้วัดอู่ตะเภา ดังนั้นจึงทำให้พระครูพิพัฒนโชติ ได้ใกล้ชิดกับวัด และชุมชนมาโดยตลอด ได้อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๑๒ ณ วัดหน้าพระลาน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จากนั้นย้ายมาอยู่ที่วัดอู่ตะเภา และปี พ.ศ. ๒๕๓๓ ได้ย้ายไปอยู่ที่วัดดิน และได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ จนกระทั่งปัจจุบัน ระหว่างอยู่ในพรรษา ได้มีชีวิตคลุกคลีอยู่กับชาวบ้าน เห็นความทุกข์ยาก ความแร้นแค้น ความยากจนของชาวบ้านที่ไม่มีเงิน ไม่งาน ไม่มีการศึกษามาโดยตลอด ในปี พ.ศ. ๒๕๒๗ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับงานพัฒนาหมู่บ้านที่มูลนิธิไทยพัฒนาจัดขึ้นที่สถาบันราชภัฎสงขลา หรือวิทยาลัยครูสงขลาในขณะนั้น จากการประชุมนี้เองที่จุดประกายความคิดและวิธีการในอันที่จะช่วยเหลือชาวบ้านให้มีเงินออม พอกิน พอใช้ ลดภาระหนี้สิน มีรายได้เลี้ยงตัวเอง และส่งลูกหลายเข้าเรียนในสถานศึกษา

ที่อยู่

วัดดอน หมู่ที่ ๘ ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ ๙๐๑๑๐

<< ย้อนกลับ