รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายวิชัย เฉิดจะโปะ

ด้านเกษตรกรรม

การเลี้ยงโคนม

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูวิชัย เฉิดจะโปะ ประกอบอาชีพการเลี้ยงโคนมด้วยความรัก และชอบในอาชีพนี้มาเป็นเวลานาน 35 ปี โดยไม่ละทิ้งไปทำอาชีพอื่น ทำให้มีความเชี่ยวชาญในการเลี้ยงโคนม ตลอดระยะเวลาในการเลี้ยงโคนม ได้ศึกษาเรียนรู้โดยการเข้าร่วมประชุมสัมมนากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ศึกษาค้นคว้าวิจัยโดยร่วมโครงการวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงโคนม ของสำนักงานสุขศาสตร์และสุขอนามัยที่ 1 จังหวัดปทุมธานี ทำการศึกษาอัตราการกินหญ้าของโคจากประสบการณ์การเลี้ยงโดยตรง พบว่า โคกินหญ้าโดยเฉลี่ย 30 กิโลกรัมต่อตัวต่อวัน ในขณะที่ธรรมชาติของสัตว์ทั่วไปจะกินหญ้า โดยเฉลี่ยร้อยละ 10 ของน้ำหนักตัว เมื่อศึกษาการงอกของหญ้าเปรียบเทียบกับการกินของโค พบว่า อัตราการงอกของหญ้า 1 วันต่อที่ดิน 1 ไร่ จะได้ผล 116 กิโลกรัม นั่นคือ หญ้า 1 ไร่ เลี้ยงโคได้ 3 ตัวต่อวัน ประกอบกับการให้อาหารเสริมจะส่งผลต่อการให้น้ำนมดิบของโค โคให้น้ำนมดิบได้สูงสุดถึง 47 กิโลกรัมต่อตัวต่อวัน นอกจากนั้น ศึกษาถึงสายพันธุ์โคโดยเลี้ยงโคนมลูกผสมพันธุ์ฮอลสตีฟรีเชียน สายเลือดยุโรปประมาณ ร้อยละ 87-99 พบว่า ได้ผลดีมากกว่าพันธุ์เดิมที่เลี้ยงมา ผลงานโดดเด่น ครูวิชัย เป็นผู้บุกเบิกการเลี้ยงโคนม เริ่มจากการเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเอง เลี้ยงโคนมโดยใช้โคนมลูกผสม พันธุ์ฮอลสตีฟรีเชียน สายเลือดยุโรป จำนวน 50 ตัว มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการจัดทำแปลงหญ้า ตัดหญ้าสดให้โคกินและเสริมอาหารข้น ทำให้ได้น้ำนมมาก สูงสุดถึง 47 กิโลกรัมต่อตัวต่อวัน เป็นผู้ที่มีหัวใจเป็นครูคือ รักการถ่ายทอด โดยถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร ผู้เลี้ยงโคนม นักเรียน นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาในทุกระดับการศึกษา ใช้ฟาร์มโคนมเป็นแหล่งศึกษาดูงาน แหล่งฝึกงานในลักษณะการพาทำมากกว่าการบอกให้รู้หรือดูเอาเองให้แก่ นักเรียน นักศึกษา ผู้สนใจทั้งในประเทศและนอกประเทศ จนได้รับการขนานนามว่า “คัมภีร์โคนมมวกเหล็ก”

ที่อยู่

56 หมู่ 2 ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ไปรษณีย์ 18180

<< ย้อนกลับ