รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายสุเมธ มีลือ

ด้านเกษตรกรรม

การบริหารจัดการการเกษตร

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูสุเมธ มีลือ เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารจัดการเรื่องการเกษตร การปลูกพืชในพื้นที่ที่มีน้ำจำกัด สามารถพัฒนานำหลักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์บูรณาการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ลงตัว ทั้งในด้านการเกษตร การตลาด การดำรงชีวิต ถ่ายทอดความรู้สู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง จนทำให้คนในชุมชนมีวิถีชีวิตแบบพอเพียงและเป็นที่ปรึกษา วิทยากรในด้านการเกษตรกรรมแก่ชาวบ้านในชุมชน และโรงเรียนอื่น ๆ ที่สนใจ ผลงานโดดเด่น ครูสุเมธ เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเกษตรกรรม (ผู้นำการดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง) โดยการนำหลักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบูรณาการไปพัฒนาที่ดิน การผลิตปุ๋ยหมัก ปุ๋ยหมักชีวภาพ และการปลูกผักสวนครัวแบบผสมผสาน (ไร้สารพิษ) สู่การปฏิบัติแก่ ชุมชน หมู่บ้าน รวมทั้งถ่ายทอดความรู้แนวทางการดำรงชีวิตให้กับบุคคลทั่วไป และผู้สนใจที่มาขอคำปรึกษา ศึกษา ดูงานอย่างต่อเนื่อง ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านป่าตงและของหมู่บ้าน หมู่ที่ 10,12 บ้านป่าตง ตำบลต้นยวน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เป็นที่ยอมรับ และเป็นประโยชน์แก่สังคมที่จะดำรงชีวิตแบบพอเพียงตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่อยู่

31 หมู่ที่ 12 ตำบลต้นยวน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ 84250

<< ย้อนกลับ