รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายเชฐชวาล บุญงอก

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี

พราหมณ์สู่ขวัญประยุกต์

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูเชฐชวาล บุญงอก เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านการนำหลักธรรม คำสอนทางพุทธศาสนามาใช้ประยุกต์กับพิธีบายศรีสู่ขวัญโดยการนำเอาเทศน์มหาชาติทำนองอีสาน มาประยุกต์ประกอบเข้ากับกับเครื่องดนตรีพิณ แคน โหวต ในพิธีบายศรีสู่ขวัญทำให้คนร่วมพิธีมีจิตใจคล้อยตามและมีกำลังใจดีขึ้นจนเป็นที่นิยม ยอมรับและได้ริเริ่มจัดตั้ง สำนักศึกษาฝึกอบรมเชตะวัน เป็นวิทยาลัยหมอพราหมณ์แห่งแรกของประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี การบายศรีสู่ขวัญ การเทศน์มหาชาติทำนองอีสาน พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมหมอพราหมณ์ชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก จัดฝึกอบรมให้กับผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชนจนตั้งเป็นสำนักฝึกอบรมที่มีอาคารสถานที่เป็นของตนเองและมีผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรหมอพราหมณ์ไปแล้วกว่า ๒,๐๐๐ คน ผลงานโดดเด่น ครูเชฐชวาล มีผลงานดีเด่นด้านการปกครองหลายโครงการ ริเริ่ม สร้างสรรค์เป็นแบบอย่างที่ดี คือ ใช้ประสบการณ์ จากการเป็นนักวิชาการและนักปกครอง กับจิตสำนึกในการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น การบายศรีสู่ขวัญ จัดตั้งเป็นสำนักเชตะวัน เมื่อปีพ.ศ.๒๕๔๖ เพื่อฝึกอบรมพราหมณ์สู่ขวัญ พัฒนาขั้นตอนการบายศรีสู่ขวัญให้น่าสนใจโดยใช้ดนตรีพิณ แคน โหวต ประกอบ จัดฝึกอบรมผลิตหมอพราหมณ์ประจำหมู่บ้านและตำบลในจังหวัดอุบลราชธานี เกือบ ๒,๐๐๐ คน

ที่อยู่

199 ม.1 บ้านขามใหญ่ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ 34000

<< ย้อนกลับ