รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายบุญหนา บุญมี

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี

หลักธรรมและพุทธพจน์ประยุกต์

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูบุญหนา บุญมี เป็นผู้มีองค์ความรู้ในด้านคำสอนในพระพุทธศาสนา ที่สามารถนำหลักธรรมปรับใช้เป็น คำสอนมาถ่ายทอดให้นักเรียน ชาวบ้าน ชุมชน เข้าใจมีความรู้กว้างขวาง ในเรื่องพระพุทธศาสนาทั้งทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ปัจจุบันครูบุญหนา บุญมี ไม่ได้ดำเนินกิจกรรมด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณีแล้ว เนื่องจากป่วยด้วยโรคประจำตัว ผลงานโดดเด่น ครูบุญหนา เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการปรับใช้หลักธรรมคำสอนทางศาสนามาประยุกต์ใช้ นำภูมิปัญญาไปพัฒนาให้เป็นศูนย์รวมจิตใจ เป็นผู้นำในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง โดยสอนทฤษฎีและปฏิบัติให้เกิดการแบ่งปันอย่างมีคุณค่าคุณธรรมเป็นที่ยอมรับ และเป็นประโยชน์แก่สังคม อาทิ การปฏิบัติให้เห็นเป็นแบบอย่างที่น่าเลื่อมใส อยู่ในแนวทางที่จะบำรุงพระพุทธศาสนาพร้อมทั้งพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง การเขียนหนังสือ/เอกสารเผยแพร่ธรรมะ และการสอนในโรงเรียนบ้านดินแดง ให้กับนักเรียนในวิชาภาษาอังกฤษ ศาสนา และวัฒนธรรม

ที่อยู่

141 หมู่ 10 ตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ 32120

<< ย้อนกลับ