รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายสุรจิตต์ จันทรสาขา

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี

ประเพณีความเชื่อชนเผ่ามุกดาหาร

ผลงาน

องค์ความรู้ เนื่องจากครูสุรจิตต์ จันทรสาขา เกิดในตระกูลของเจ้าเมือง ได้รับการศึกษาอบรมเป็นอย่างดี มีสิ่งของเครื่องใช้วัตถุโบราณเป็นสมบัติ ได้รับการถ่ายทอดเรื่องเล่าอีกมากมายเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว และศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม ทำให้ท่านมีภูมิรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น (อีสาน) เป็นอย่างดี การเชื่อมโยงถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาวไทยเผ่าต่าง ๆ ในจังหวัดมุกดาหาร การเผยแพร่ความรู้ทั้งเอกสาร สื่อ และเป็นวิทยากร ผลงานโดดเด่น งานเขียนของครูสุรจิตต์เป็นงานเขียนที่ได้จากสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังมาจากบรรพบุรุษรวมกับประสบการณ์มีได้ประสบด้วยตนเอง เป็นงานเขียนถึงประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่มีชีวิตชีวา พร้อมกับเริ่มจัดพิพิธภัณฑ์ขึ้นในบ้านตัวเองที่มุกดาหาร และได้นำมาแสดงในนิทรรศการในงานรวมเผ่าไทยของจังหวัดมุกดาหาร ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๙ เป็นต้นมา เมื่อหอแก้วมุกดาหารถูกสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในปี ๒๕๓๙ สิ่งของเครื่องใช้วัตถุโบราณจึงได้ถูกนำมาแสดงนิทรรศการไว้มีหอแก้วมุกดาหารจนปัจจุบัน ครูสุรจิตต์ จึงเป็นผู้คอยเอาใจใส่บำรุงรักษาให้ความรู้ เผยแพร่ ตลอดจนเป็นวิทยากรเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต และความเป็นอยู่ของชาวมุกดาหารในอดีตแก่ผู้มาเยี่ยมชม นักเรียน นักศึกษา และข้าราชการตามสถานศึกษา สถาบัน และหน่วยงาน เพื่อให้เรื่องราวในอดีตได้ถูกจารึกและควบคู่จังหวัดมุกดาหารต่อไป

ที่อยู่

28 ถ.พุทธเจริญ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ไปรษณีย์ 49000

<< ย้อนกลับ