รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นางถนอม คงยิ้มละมัย

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี

ประเพณีและวัฒนธรรมไทยทรงดำ

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูถนอม คงยิ้มละมัย ศึกษาความรู้ที่ถูกต้องของภูมิปัญญาไทยทรงดำ (ลาวโซ่ง) ซึ่งเป็นชาวไทยถิ่นกลุ่มหนึ่ง ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองปรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณีของชาวไทยทรงดำตั้งแต่เกิด แต่งงาน และตาย รวมทั้งภาษาและอักษรไทยทรงดำ เพื่อให้ผู้สนใจได้เรียนรู้จากการดำเนินชีวิต และวิถีชีวิตของชุมชน ซึ่งสามารถถ่ายทอดด้วยวิธีการที่หลากหลาย จัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำที่โรงเรียนเขาย้อยวิทยา และสร้างพิพิธภัณฑ์ปานถนอม (ไทยทรงดำ) ที่บ้านพักบ้านหนองจิก ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน จัดนิทรรศการแสดงวิถีชีวิตของชาวไทยทรงดำ ผ้าทอ เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ งานหัตถกรรม และเครื่องใช้ในงานพิธีกรรมต่าง ๆ เช่น งานศพ เครื่องมือนวดข้าว ตำข้าว เป็นต้น เพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมและประเพณีของชาวไทยถิ่น (ไทยทรงดำ) ให้อนุชน รุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้สืบไป ส่งผลให้จังหวัดเพชรบุรีเป็นเมืองแม่ของไทยทรงดำ อำเภอเขาย้อยและโรงเรียนเขาย้อยวิทยา คือ ขุมทรัพย์ทางปัญญาของไทยทรงดำ มีการเรียนการสอนภูมิปัญญาพื้นเมือง และในเดือนเมษายนของทุกปี ชุมชนต่าง ๆ ในอำเภอเขาย้อยและจังหวัดใกล้เคียงถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในการพัฒนาวิถีชีวิตไทยทรงดำทั้งด้านสังคมและวัฒนธรรม ผลงานโดดเด่น ครูถนอม เป็นหัวหน้าศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เขียนตำราเกี่ยวกับเรื่อง เกิด-แต่งงาน-ตาย ซึ่งสามารถใช้เป็นข้อมูลเผยแพร่ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา-ระดับปริญญาเอก ในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ปานถนอม (ไทยทรงดำ) ขึ้นที่บ้านพัก บ้านหนองจิก ตำบลหนองปรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ดำเนินงานพิพิธภัณฑ์จนกลายเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ (OTOP Village Champion : OVC) และแหล่งการเรียนรู้ชุมชน

ที่อยู่

๘/๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองปรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ 76140

<< ย้อนกลับ