รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

พระครูศาสนกิจจาทร โชติปาโล

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี

พระพุทธศาสนาในการแก้ไขปัญหาชุมชน

ผลงาน

องค์ความรู้ พระครูศาสนกิจจาทร (โชติปาโล) เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการนำปรัชญา ศาสนา และประเพณี มาประยุกต์ใช้โดยใช้วิธีการที่ทันสมัยหลากหลายเหมาะสมกับผู้รับฟัง สามารถนำภูมิปัญญาไปพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชน ช่วยให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและประชาชนสามารถนำหลักธรรมมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์เป็นที่ยอมรับและเป็นประโยชน์แก่สังคม ผลงานโดดเด่น พระครูศาสนกิจจาทร (โชติปาโล) เป็นผู้ที่นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการแก้ปัญหาชุมชน โดยนำคำสั่งสอนมาถ่ายทอดให้ชาวบ้านรับฟังทำความเข้าใจ ผ่านระบบวิทยุทาง FM ๑๐๒.๐ MHZ ชื่อรายการ “คลื่นสาระธรรมนำชีวิต” และสามารถนำไปดำเนินชีวิตโดยยึดหลักธรรมเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ ทำให้ชุมชนอยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุข เกิดพลังในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นำสู่ความเป็นสังคมที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประเทศชาติมีความสุข มีความสมานฉันท์บนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม ท่านได้จัดตั้งสำนักศาสนศึกษา สอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เป็นพระวิทยากรพระ สอนวิชาพระพุทธศาสนา ได้บรรยายบบูรณาการเป็นองค์รวมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นการส่งเสริมการอยู่ดีกินดี ความสงบสุธรรมทางสถานีวิทยุกระจายเสียง คลื่นสาระธรรมนำชีวิตทางสถานีพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดพัทลุง ท่านสามารถถ่ายทอดหลักธรรมที่ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาคนแบบของสังคม ตลอดจนส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ประชาชนยึดมั่นในหลักธรรมทางพุทธศาสนา

ที่อยู่

วัดลานแซะ เลขที่ 3 หมู่ที่ 1 ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ 93110

<< ย้อนกลับ