รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

พระครูศาสนกิจจาทร โชติปาโล

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี

พระพุทธศาสนาในการแก้ไขปัญหาชุมชน

ผลงาน

เป็นผู้ที่นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการแก้ปัญหาชุมชน โดยนำคำสั่งสอนมาถ่ายทอดให้ชาวบ้านรับฟังทำความเข้าใจ ผ่านระบบ วิทยุทาง FM ๑๐๒.๐ MHz ชื่อรายการ "คลื่นสาระธรรมนำชีวิน" และสามารถนำไปดำเนินชีวิตโดยยึดหลักธรรมเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ ทำให้ชุมชนอยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุขเกิดพลังในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นำสู่ความเป็นสังคมที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประเทศชาติมีความสุข มีความสมานฉันท์บนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม

ที่อยู่

วัดลานแซะ เลขที่ 3 หมู่ที่ 1 ตำบลแหลมโตนด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ 93110

<< ย้อนกลับ