รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายประเสริฐ ประดิษฐ์

ด้านภาษาและวรรณกรรม

ภาษาและวรรณกรรมไทยใหญ่

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูประเสริฐประดิษฐ์ เชี่ยวชาญด้านภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่นไทยใหญ่ (ไต) สามารถอ่านและเขียนภาษาไตทั้งแบบเก่าและภาษาไตแบบใหม่ วรรณกรรมที่สร้างสรรค์จะมีจุดเด่นเน้นประเพณีวัฒนธรรมของไทยใหญ่ โดยแปลและเรียบเรียงนิทานพื้นบ้าน ส่วนใหญ่เป็นนิทานที่สอนให้เยาวชนรู้จักการทำความดี ความกตัญญู ความซื่อสัตย์ ความขยัน ความรับผิดชอบ ผลงานโดดเด่น • นิทานที่สอนให้เยาวชนรู้จักการทำความดี ความกตัญญู ความซื่อสัตย์ ความขยัน ความรับผิดชอบ อาทิ เรื่องหมอกอาชาวดี แมงอี่เน่ว นกกาดนกไก่วัก ปุ๊กตะลุย คลองนกเขียว นกยูงดำ นกป้อเอ้ย เป็นต้น • วรรณกรรมไตที่แปล ได้แก่ ขุนสามลอนางอูเป่ม นางก้าด อะลองหอยขาว และมหาดุ๊ก • ได้จัดทำแบบเรียนภาษาไต คู่มือการเรียนรู้สำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ และเขต ๒ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตรแม่ฮ่องสอนศึกษา • ปริศนาคำทายของชาวไต สุภาษิตคำพังเพย หนังสืออ่านเพิ่มเติม “สืบสานตำนานไต” • เป็นผู้ริเริ่มตรวจการชำระประวัติศาสตร์ ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน • อนุรักษ์ฟื้นฟูเกี่ยวกับจเรฮอลีก (ผู้อ่านหนังสือธรรมะไทยใหญ่) จังหวัดแม่ฮ่องสอน • เขียนบทความ ตำนานด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีจังหวัดแม่ฮ่องสอน มากกว่า ๕๐ เรื่องรวมถึงบทความเกี่ยวกับศิลปวัฒธรรม วิถีชีวิต ของชาวไต ลงหนังสือพิมพ์สยามรัฐ รายสัปดาห์ คอลัมน์ ”ชีวิตในม่านหมอก” • เรียบเรียงเพลงไตเก่า๑๔ทำนอง ไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ อนุรักษ์ และสืบสานต่อไป

ที่อยู่

๑๒๓ ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปรษณีย์ ๕๘๐๐๐

<< ย้อนกลับ