รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายสันติ อภัยราช

ด้านภาษาและวรรณกรรม

วรรณกรรมท้องถิ่น

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูสันติ อภัยราช เป็นผู้ที่มีองค์ความรู้ในด้านของประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญวรรณกรรมท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับเมืองกำแพงเพชร ด้วยกระบวนการศึกษาค้นคว้าที่เป็นระบบ จัดทำเป็นข้อมูลองค์ความรู้ จึงทำให้เป็นผู้ที่ได้รับเชิญให้มีบทบาทในเรื่องดังกล่าวของทางจังหวัด อีกทั้งยังมีปณิธานในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและยังมีความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้เหล่านั้นให้เป็นองค์ความรู้ที่สำคัญเกี่ยวกับเมืองกำแพงเพชร ผ่านทางการเป็นวิทยากรบรรยาย ทั้งยังเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางสื่อออนไลน์ เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้มีโอกาสในการเข้าศึกษาอย่างทั่วถึง ผลงานโดดเด่น ครูสันติ เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่นจากประสบการณ์ที่สั่งสมมาตั้งแต่อายุ ๓๐ ปี เช่น • เขียนบทคำบรรยายในการแสดงแสง เสียง ประกอบจินตนาการและกำกับการแสดงในงานประเพณีนบพระเล่นเพลงตั้งแต่ปี ๒๕๓๘ อาทิ เรื่องธรรมนาคร สถิตาภรณ์ กำแพงเพชร ประเพณีลอยกระทงของจังหวัดกำแพงเพชร • ศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลและทำการวิจัยเรื่องกับวรรณกรรมท้องถิ่นและพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญาของเมืองกำแพงเพชรมากกว่า ๓๐ เรื่อง อาทิ เรื่องทุ่งมหาราช เรื่องนครชุม เรื่องอำเภอไทรงาม เรื่องอำเภอคลองขลุง เรื่องเมืองไตรตรึงษ์ กับประวัติศาสตร์กำแพงเพชร งานวิจัยเรื่องการแสดงพื้นบ้านของชุมชนโบราณกำแพงเพชร เอกสารเหล่านี้ใช้เป็นเอกสารอ้างอิงทางวิชาการ และแนวทางการวิจัยทางภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่นแก่สถาบันต่างๆ • งานโทรทัศน์วัฒนธรรม ทำหน้าที่ เขียนบทโทรทัศน์ กำกับบท เผยแพร่ทางเคเบิ้ลท้องถิ่น ทั่วประเทศ ความยาว ๑๕-๓๐ นาที เกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้ - พระมหากษัตริย์กับเมืองกำแพงเพชร (๑๖ ตอน) - แหล่งท่องเที่ยวและภูมิปัญญากำแพงเพชร ( ๕๐ ตอน) - วัดโบราณในจังหวัดกำแพงเพชร (๖๖ ตอน) - คหกรรมศิลป์ในจังหวัดกำแพงเพชร (๕๔ ตอน) - การแสดงพื้นบ้านจังหวัดกำแพงเพชร (๒๕ ตอน) - วัฒนธรรมประเพณีในจังหวัดกำแพงเพชร (๘๐ ตอน) - พระเครื่องเมืองกำแพงเพชร ( ๕ ตอน) - บุคคลดีเด่นเมืองกำแพงเพชร (๗ ตอน) - การแสดง แสงเสียง (๑๕ตอน) - การแสดงของนักเรียน (๑๔ ตอน)

ที่อยู่

๒๐๒/๑๔ ม.๓ ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ ๖๒๐๐๐

<< ย้อนกลับ