รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นางมุกดา อินต๊ะสาร

ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน

กองทุนและธุรกิจชุมชน

ผลงาน

เป็นผู้ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนว่าเป็นผู้ที่ทำงานช่วยเหลือและพัฒนาชุมชนอย่างจริงจัง โดยเฉพาะงานด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน การรวมกลุ่มชาวบ้านในการประกอบกิจกรรมนั้น นำมาซึ้งความสามัคคี มีความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยและตระหนักในความสำคัญของการพึ่งตนเองซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานและหัวใจสำคัญของการพัฒนาคนและพัฒนาชาติ

ที่อยู่

182 หมู่ 5 ตำบลเวียงต้า อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ 56120

<< ย้อนกลับ