รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นางมุกดา อินต๊ะสาร

ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน

กองทุนและธุรกิจชุมชน

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูมุกดามีความเชื่อว่าการทำงานในสังคมนั้นทุกคนทำได้ โดยทำบนพื้นฐาน ศักยภาพ และตามบทบาทหน้าที่ของตน ในการดำเนินชีวิตของมนุษย์นั้น จำเป็นต้องมีการเชื่อมโยงกันเป็นองค์รวม เริ่มจากสิ่งที่ตนเองมีและสามารถทำได้ โดยร่วมคิดร่วมทำกับผู้อื่น เพื่อแก้ปัญหาร่วมกัน เมื่อสามารถแก้ปัญหาได้เรื่องหนึ่งแล้วก็จะเป็นแนวทางให้สามารถแก้ปัญหาไปสู่เรื่องอื่น ๆ ที่เชื่อมโยงกันได้ ผลงานโดดเด่น ได้ศึกษาวิธีแก้ไขปัญหา อันนำไปสู่การทำงานพัฒนาชุมชนและสังคมท้องถิ่น โดยเฉพาะการดำเนินโครงการออมทรัพย์หรือธนาคารหมู่บ้านที่สามารถดำเนินกิจกรรมสืบเนื่องมาโดยตลอด รวมทั้งงานกองทุนสวัสดิการชุมชน ที่ทำให้ชุมชนมีสวัสดิการช่วยเหลือตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน การดำเนินงานที่ก่อให้เกิดผลเห็นได้อย่างชัดเจนทำให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างรอบด้าน จากการที่ได้ประสานงานกับองค์กรเอกชนเพื่อช่วยพัฒนาเด็กและสังคมทำให้ครูมุกดารับรู้ปัญหา และเห็นศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นของตนเองมากขึ้น จึงเป็นจุดเริ่มให้ทำงานด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม ได้จัดตั้งสหกรณ์และกลุ่มออมทรัพย์ เครือข่ายการออมทรัพย์ ชื่อ “ศูนย์รวมน้ำใจธนาคารหมู่บ้าน” และได้จัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนขึ้น ครูมุกดาได้ดำเนินการประสานงานกับสมาคม มูลนิธิ และองค์กรภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศในการจัดหาทุนการศึกษาและจัดทำกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ให้กับผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียนตลอดมา ปัจจุบันครูมุกดามีตำแหน่งอาจารย์ ๒ ระดับ ๗ โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

ที่อยู่

182 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านปิน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ 56120

<< ย้อนกลับ