รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

รองศาสตราจารย์อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว

ด้านภาษาและวรรณกรรม

ประวัติศาสตร์ล้านนา

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูอรุณรัตน์ วิเชียรเขียว มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาแลวรรณกรรมด้านประวัติศาสตร์ล้านนา โดยเฉพาะการอ่านและใช้คัมภีร์ใบลานล้านนา ซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่เกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์หรือตำนานบ้านเมืองศาสนา ประเพณี กฎหมายโบราณ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และศึกษาค้นคว้าและปริวรรตคัมภีร์ใบลานของล้านนาประเภทต่าง ๆ มากกว่า ๖๐ เรื่อง อาทิ ตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ ตำนานดอยเชียงดาว ตำนานเมืองพะเยา กฎหมายมังรายธรรมศาสตร์ เป็นต้น ส่งผลให้ตำนานเหล่านี้เป็นที่รู้จักและใช้ศึกษาอ้างอิงอย่างกว้างขวาง ผลงานโดดเด่น ได้จัดทำพจนานุกรมภาษาล้านนา ๔ ฉบับ ได้แก่ ๑. พจนานุกรมภาษาถิ่นภาคเหนือ ๒. พจนานุกรมศัพท์ล้านนา เฉพาะคำที่ปรากฏในใบลาน ซึ่งเป็นพจนานุกรมเล่มแรกของประเทศที่รวมคำศัพท์จากคัมภีร์ ใบลาน ๓. พจนานุกรมภาษาล้านนา ๔. พจนานุกรมภาษาจารึกล้านนา

ที่อยู่

๒๒๒/๒๗ หมู่บ้านเอ็มเพอเร่อร์ ๒ ถนนวงแหวนรอบกลาง ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ ๕๐๐๐๐

<< ย้อนกลับ