รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นางกรมศิลป์ ดวงจันทร์

ด้านภาษาและวรรณกรรม

สรภัญญะประยุกต์

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูกรมศิลป์ ดวงจันทร์ เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านภาษาและวรรณกรรมพื้นบ้าน การเขียนบทกลอนสรภัญญ์ บทแหล่เพลงกล่อมลูก เรื่องสั้น มีความโดดเด่นเฉพาะตัว การเขียนบทกลอนต่างๆ และนิทานธรรมะจะกระชับ และเร่งเล่าไปตามช่วงเวลาเนื้อหาเป็นสื่อชักนำประชาชนให้เข้าใจและซาบซึ้งในบาปบุญคุณโทษ คือเน้นเรื่องตามหลักธรรมคำสอนของศาสดา ชี้แนะแนวทางให้ประชาชนได้เข้าใจและยึดมั่นในสามัคคีธรรมให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

ที่อยู่

๑๗๒ ม.๓ ตำบลเก่ากลอย อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ไปรษณีย์ ๓๙๓๕๐

<< ย้อนกลับ