รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

พระสุบิน ปณีโต

ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน

กองทุนและธุรกิจชุมชน

ผลงาน

เป็นพระผู้ริเริ่มการจัดตั้งกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ในจังหวัดตราด โดยใช้หลักธรรม "ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์" ซึ่งเป็นหลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่สอนให้สร้างประโยชน์ในปัจจุบันก่อน เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาชองสังคม ทำให้ประชาชนร่วมมือกันตั้งกลุ่มสัจจะออมทรัพย์เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันมากถึง ๑๓๙ กลุ่ม มีเงินหุ้นสะสมและสวัสดิการในปัจจบันกว่า ๘๗ ล้านบาท

ที่อยู่

วัดไผ่ล้อม หมู่ 1 ตำบล*ท่าเทววงษ์ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ไปรษณีย์ 23000

<< ย้อนกลับ