รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

พระสุบิน ปณีโต

ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน

กองทุนและธุรกิจชุมชน

ผลงาน

องค์ความรู้ พระสุบิน ปณีโต เป็นพระผู้ริเริ่มการจัดตั้งกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ในจังหวัดตราด โดยใช้หลักธรรม “ทิฎฐธัมมิกิตถประโยชน์” ซึ่งเป็นหลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่สอนให้สร้างประโยชน์ในปัจจุบันก่อนมาเป็นแนวทางในการตั้งกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน โดยใช้ “สัจจะ” เป็นฐานร่วม อันสำคัญของทุกคนทำให้กลุ่มสัจจะออมทรัพย์มีความเข้มแข็งเป็นแบบอย่างที่ดีของการสร้างความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ และจิตใจ ที่พระสุบินยังคงทำให้ “วัด”เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ มีการสืบทอดพระศาสนาอย่างจับต้องได้ อย่างรู้เท่าทันโลกและทันสถานการณ์อย่างแท้จริง พระสุบินได้ถอดกระบวนการคิด “การเงินเพื่อชุมชน” โดยใช้ “วัด–พระ” เป็นศูนย์กลาง เพื่อแก้ปัญหาปากท้อง สร้างสังคมอยู่ดีมีสุข โดยใช้คำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่า “ธรรม” ที่ทำให้โลกรอดได้คือ “เมตตาธรรม” ที่เปี่ยมไปด้วยจิตที่เมตตากรุณาต่อบุคคลคนอื่นและสัตว์โลก ผลงานโดดเด่น • ปีพ.ศ. ๒๕๓๕ พระสุบิน สามารถส่งเสริมให้ประชาชนจัดตั้งกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ได้เป็นผลสำเร็จ จำนวน ๙ กลุ่ม • ในปีพ.ศ. ๒๕๓๖ – ๒๕๓๗ ขยายผลการจัดตั้งกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ได้ปีละ ๒๐ – ๓๐ กลุ่ม • ในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ มีกลุ่มสัจจะออมทรัพย์แล้วจำนวน ๑๔๐ กลุ่ม มีเงินหุ้นกว่า ๘๗ ล้านบาท จาก ๒๔๐ หมู่บ้าน

ที่อยู่

238 วัดไผ่ล้อม หมู่ 1 ตำบลบางพระ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ไปรษณีย์ 23000

<< ย้อนกลับ