รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายสมพงษ์ มาจันทร์

ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน

กองทุนและธุรกิจชุมชน

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูสมพงษ์ มาจันทร์ เรียนรู้ถึงแก่นของปัญหาในการถูกเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลางได้อย่างลึกซึ้ง ค้นพบทางออกของการแก้ปัญหาให้แก่เกษตรกรคือ การรวมกลุ่มเพื่อต่อรองและจัดการผลผลิตร่วมกัน เป็นผู้นำการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรทำนาแวงน่าง กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มผู้เลี้ยงสุกรแบบครบวงจร กลุ่มตลาดสดชุมชน กลุ่มปลูกพืชผักปลอดสารพิษ กลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้านแบบครบวงจร กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน เพื่อให้เป็นแหล่งความรู้ตอบสนองความต้องการและการสร้างอาชีพต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตจริงของคนในชุมชนจากผลการดำเนินงานมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งกลุ่มเกษตรกรทำนาแวงน่าง ทำให้เกิดการทดลอง การจัดทำบัญชีการตลาด วิธีส่งเสริมสนับสนุน ช่วยเหลือสมาชิก บางกิจกรรมก็ประสบผลสำเร็จ บางกิจกรรม/โครงการ ก็ต้องปรับปรุง ทำให้เกิดองค์ความรู้จากการทำงานเกี่ยวกับกองทุนและธุรกิจชุมชน ผลงานโดดเด่น เป็นผู้ริเริ่มนำเกษตรกรไปศึกษาดูงานจากบุคคลและชุมชนที่ประสบผลสำเร็จโดยได้รับการสนับสนุนค่าพาหนะและค่าอาหารจากองค์กรพัฒนาเอกชน “ศูนย์มีชัย” เป้าหมายแรกที่ไปศึกษาดูงาน ได้แก่ พ่อจารย์บัวศรี ศรีสูง พ่อมหาอยู่ สุนทรชัย และผู้ใหญ่ผาย สร้างสระกลาง หลังจากกลับมาแล้วทำให้เกิดการรวมตัวกันนำสิ่งที่ได้พบมาประยุกต์ใช้กับชุมชนของตน โดยในระยะแรกจดทะเบียนจัดตั้งเป็นกลุ่มเกษตรกรทำนาแวงน่าง อันเป็น หลังจากที่ได้ศึกษาดูงานที่ภาคใต้แล้วจึงเริ่มก่อตั้งกิจกรรมออมทรัพย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ขึ้นที่บ้านโคกศรี หมู่ที่ ๕ ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.มหาสารคาม กิจกรรมขยายขึ้นเรื่อย ๆ ขณะนี้ขยายเครือข่ายโครงการออมทรัพย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ในเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรทำนาแวงน่าง ในเขตตำบลหนองปลิงและตำบลแวงน่าง จำนวน ๙ หมู่บ้าน มีเงินออมทรัพย์รวม ๔,๘๐๘,๕๔๗ บาท และยอดเงินออม ซึ่งเพิ่มขึ้นทุกเดือน จัดตั้งองค์กรนิติบุคคล มีสมาชิก ๓๐๙ ครอบครัว จากเกษตรกร ๑๔ หมู่บ้าน ๒ ตำบล (แวงน่าง และหนองปลิง) ได้นำเงินหุ้นของสมาชิกมาบริหารโดยเปิดสำนักงาน/ที่ทำการ กลุ่มฯ และจัดตั้งเป็นศูนย์จำหน่าย สินค้าทางเกษตรกรรมและหัตถกรรมควบคู่กันไป ทำให้มีบุคคลและกลุ่มบุคคลมาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนความรู้จากทั้งในและต่างประเทศ

ที่อยู่

บ้านหนองแวง ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ 44000

<< ย้อนกลับ