รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายสถิตย์ ทองวิจิตร

ด้านศิลปกรรม

การแสดงหนังตะลุง

ผลงาน

ครูสถิตย์ ทองวิจิตร เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านศิลปะการแสดงหนังตะลุง ตามแบบฉบับของการแสดงหนังตะลุงทุกขั้นตอน เช่นการไหว้ครู การเชิดรูป การขับกลอน บทเจรจา การแก้บน มุขตลก ทั้งยังประพันธ์นิยายหนังตะลุงไว้หลายเรื่อง อีกทั้งบทกลอนหนังตะลุงของครูสถิตย์ จะสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมที่ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน เช่น ฆราวาสธรรม สุขของคฤหัสถ์ ตลอดจนเรื่องวิถีชีวิตของท้งถิ่น

ที่อยู่

194/1 ม.9 ตำบล*หนองบอน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ 80330

<< ย้อนกลับ