รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายบุญมี ล้อมวงศ์

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

การทำทองเหลืองแบบโบราณ

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูบุญมี ล้อมวงศ์ เริ่มเรียนรู้วิธีการทำเครื่องทองเหลืองแบบโบราณมาตั้งแต่เด็กโดยเรียนรู้จากบิดา คือ นายทอง ล้อมวงศ์ ซึ่งถือว่าเป็นสุดยอดฝีมือช่างหล่อทองเหลืองของบ้านปะอาวและกลุ่มชาวบ้านปะอาวทุกคนที่ล้วนเป็นช่างหล่อทองเหลืองเกือบทั้งหมู่บ้าน จากนั้นเมื่อได้มีโอกาสไปทำงานเป็นช่างกลึงเหล็กในโรงงานที่กรุงเทพมหานครและงานช่างเหล็กที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย ได้นำประสบการณ์ช่างเหล็กมาประยุกต์กับวิชาช่างหล่อทองเหลืองแบบโบราณบ้านปะอาว พัฒนารูปแบบการหล่อผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นตรงกับความต้องการของลูกค้า อย่างไรก็ตามถึงแม้ครูบุญมี และช่างทองเหลืองบ้าน ปะอาวจะผลิตคิดค้นรูปทรงของผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ แต่ยังคงรักษาไว้ซึ่งวิธีการและขั้นตอนการทำทองเหลืองแบบโบราณทุกอย่างตามปณิธานของนายทอง ล้อมวงศ์ เพราะต้องการที่จะรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของทองเหลืองบ้านปะอาว คือ การหล่อแบบขี้ผึ้งหาย “หนึ่งเดียวในประเทศไทย” ที่ผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นจะมีลวดลายของตนเอง ผลงานโดดเด่น ครูบุญมี ล้อมวงศ์ เป็นผู้สืบสานภูมิปัญญาชาวบ้าน งานหัตถกรรมการหล่อทองเหลือง มาจากบรรพบุรุษชาวเมืองอุบลราชธานีที่มีอายุยาวนานกว่า ๒๓๐ ปี มีความเชี่ยวชาญในการหล่อทองเหลืองแบบโบราณ คือ การหล่อแบบขี้ผึ้งหาย นำภูมิปัญญาดังกล่าวไปใช้ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เครื่องทองเหลืองเป็นสินค้าหัตถกรรมเชิงอนุรักษ์ที่ได้รับความนิยมและทรงคุณค่า คือ เชี่ยนหมาก ผอบ ขันน้ำพานรอง กระดิ่ง ลูกกระพรวน มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เป็นที่ยอมรับและเป็นประโยชน์แก่สังคม

ที่อยู่

170 ม.5 บ้านปะอาว ตำบล*โดด อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ 34000

<< ย้อนกลับ