รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายเคล้า แก้วเพชร

ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน

กองทุนสวัสดิการชุมชน

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูเคล้า แก้วเพชร เป็นผู้ที่ได้คิดค้นและจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนในรูปแบบของ “กองทุนสวัสดิการชุมชน” ขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน การถูกเอารัดเอาเปรียบจากบุคคลภายนอกของชุมชน กองทุนที่ตั้งขึ้นนี้เกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิตของชาวบ้านตั้งแต่เกิดจนตาย ในการทำงานยึดหลักของการวางระบบให้ชัดเจนทั้งในเรื่องของระบบบัญชี ระบบการบริหารจัดการและการมีคุณธรรม ซึ่งจะต้องมีความซื่อสัตย์ เสียสละเพื่อส่วนร่วม รับผิดชอบร่วมกัน เห็นอกเห็นใจและไว้วางใจกัน จากวิธีการจัดตั้งกองทุนทำให้ชุมชนสามารถแก้ไขปัญหาหนี้สิน ชุมชนมีรายได้ มีเงินออม และมีสวัสดิการอื่น ๆ ผลงานโดดเด่น เป็นนักพัฒนากองทุน ได้จัดตั้งกองทุนหมุนเวียนในรูปแบบของ "กองทุน สวัสดิการชุมชน" ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิตของชาวบ้านตั้งแต่เกิดจนตาย ทำให้ชุมชนเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี นอกจากนี้ยังเป็นผู้ก่อตั้งเครือข่ายองค์กรชาวบ้านทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ในอันที่จะให้ชุมชนร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นสุข

ที่อยู่

13 หมู่ที่ 1 ตำบลนาหว้า อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ 90130

<< ย้อนกลับ