รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายเคล้า แก้วเพชร

ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน

กองทุนสวัสดิการชุมชน

ผลงาน

ครูเคล้า แก้วเพชร เป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องจากภาครัฐและเอกชนให้เป็นนักพัฒนากองทุน ได้จัดตั้งกองทุนหมุนเวียนในรูปแบบของ "กองทุน สวัสดิการชุมชน" ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิตของชาวบ้านตั้งแต่เกิดจนตาย ทำให้ชุมชนเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี นอกจากนี้ยังเป็นผู้ก่อตั้งเครือข่ายองค์กรชาวบ้านทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ในอันที่จะให้ชุมชนร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นสุข

ที่อยู่

13 หมู่ 1 ตำบลห้วย อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ 90130

<< ย้อนกลับ