รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายสุด กัณหารัตน์

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

การทำแคน

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูสุด กัณหารัตน์ สามารถประดิษฐ์แคนดนตรี ที่แสดงภูมิปัญญาพื้นบ้านได้อย่างสวยงาม มีความไพเราะ มีเอกลักษณ์และความสามารถเฉพาะตัวก่อนการผลิตแคนต้องเตรียมส่วนประกอบต่าง ๆ คือ กู่แคน ลิ้นแคน และเต้าแคน สิ่งที่เป็นปัญหาของการทำแคนก็คือลิ้นแคน ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้วัสดุ ๓ ประเภท คือ เงิน ทองแดง และทองเหลือง แต่ครูสุดได้พยายามศึกษาการนำเอาเงินเหรียญสตางค์แดงของไทยมาใช้เป็นลิ้นของแคน จนทำให้เสียงของแคนที่ออกมามีเสียงไพเราะแตกต่างจากแคนของคนอื่นๆ การประกอบแคนมีความละเอียดอ่อน ซับซ้อน จำเป็นต้องอาศัยความชำนาญและสมาธิเป็นพิเศษ ทุกส่วนที่ประกอบเป็นแคนจะต้องได้สัดส่วนลงตัวพอดี ซึ่งจะส่งผลให้แคนที่ทำออกมามีเสียงที่ไพเราะจับใจทั้งผู้เป่าและผู้ฟัง ผลงานโดดเด่น ครูสุด กัณหารัตน์ เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการทำแคน นำภูมิปัญญาดังกล่าวไปพัฒนาในด้านการทำแคน ให้คงอยู่คู่กับวัฒนธรรมอีสาน มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เป็นที่ยอมรับ และเป็นประโยชน์แก่สังคม การที่ครูสุด กัณหารัตน์ ได้นำความรู้ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การทำแคน) ที่ตนเองได้ศึกษาค้นคว้า ค้นพบ ฝึกฝนจนประสบความสำเร็จเป็นประโยชน์โดยรวมแก่สังคม

ที่อยู่

193 ม.11 ตำบลหนองสังข์ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ไปรษณีย์ 36150

<< ย้อนกลับ