รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายพรมมินทร์ พวงมาลา

ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน

การออมและสวัสดิการชุมชน

ผลงาน

มีความรู้และเชี่ยวชาญด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน ได้ริเริ่มจัดตั้งกองทุน กลุ่มอาชีพต่างๆ ด้วยความทุ่มเทเสียสละ เพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชนทั้งในด้านเงินทุน อาชีพและรายได้ ด้วยการนำหลักคุณธรรม ๕ ประการ มาเป็นพื้นฐานในการบริหารจัดการ อันได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความเสียสละความรับผิดชอบ ความเห็นอกเห็นใจ ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ความโปร่งใส และเป็นธรรม ผลงาน ของครูพรมมินทร์เป็นที่ประจักษ์ ช่วยให้สมาชิกและชุมชนมีอาชีพ มีสวัสดิการ มีกองทุนเป็นของตนเองสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม เป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง จนเป็นที่ยอมรับของชาวไทยและชาวต่างประเทศ

ที่อยู่

บ้านแม่กำปอง ม.3 ตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ 50130

<< ย้อนกลับ