รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายพรมมินทร์ พวงมาลา (ธีรเมศร์)

ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน

การออมและสวัสดิการชุมชน

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูธีรเมศร์ ขจรพัฒนภิรมย์ เป็นผู้ริเริ่มพัฒนาหมู่บ้านแม่กำปองสู่การเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และบริการเข้าพักแบบโฮมสเตย์ - วิธีการ และขั้นตอนคือ เริ่มต้นจากการค้นหาปัญหาของชุมชนที่มีอยุ่ทุกด้าน เช่น ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านอาชีพ ด้านทุน ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสาธารณสุข - ขั้นตอนต่อมา หลังจากที่ได้ประเด็นของปัญหาทุกด้านของชุมชนโดยสรุป ก็นำข้อมูลของปัญญหาทุกประเด็น เข้าสู่เวทีประชาคมของชุมชน เพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหา และความต้องการของคนในชุมชนในการพัฒนา - วิธีการดำเนินงาน เช่น ปัญหาด้านอาชีพ วิถีชีวิตดั้งเดิมของคนในชุมชนมีอาชีพหลักในการทำเมี่ยง (ชา) เป็นอาชีพหลัก ไม่มีอาชีพรอง หรืออาชีพเสริม ครูธีรเมศธ์จึงพยายามมองหาอาชีพที่จะมาเพิ่มเติมให้กับชาวบ้าน ด้วยศักยภาพของพื้นที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลโดยเฉลี่ย ๑,๓๐๐ เมตร มีอุณหภูมิที่เย็นตลอดทั้งปี มีความเหมาะสมกับการปลูกกาแฟโดยเฉพาะสายพันธุ์อาราบิก้า และโครงการหลวงตั้งอยู่ในพื้นที่ จึงได้หารือชาวบ้านพร้อมกับขอความอนุเคราะห์จากโครงการหลวง ให้ความรู้ด้านวิชาการ เช่น การเพาะ การปลูก ตลอดจนขอสนับสนุนเมล็ดพันธุ์กาแฟ ผลงานโดดเด่น มีการจัดการระบบบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวจะใช้รูปสหกรณ์ โดยจะแบ่งเป็น ๔-๕ อย่าง คือ ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าบริการ ค่ากิจกรรมพาชม ค่าบริการหมู่บ้าน ค่าที่พัก ค่าบริการ ค่าอาหาร

ที่อยู่

๗๘/๗ หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ ๕๐๑๒๓

<< ย้อนกลับ