รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายวิเชาว์ สุนันตา

ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน

การบริหารจัดการกองทุนและธุรกิจชุมชน

ผลงาน

เป็นผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญการบริหารจัดการกองทุนและธุรกิจชุมชน เป็นฟันเฟืองสำคัญ ในการพัฒนาและผลักดันให้เกิดกองทุนและกลุ่มอาชีพต่างๆ ด้วยกระบวนการ ๓ สร้าง คือ สร้างคนสร้างองค์กร และสร้างภูมิคุ้มกัน กองทุนที่ริเริ่มจัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาหมู่บ้านสิ่งแวดล้อม พัฒนาอาชีพส่งเสริมสวัสดิการและส่งเสริมการศึกษา ครูวิเชาว์ทำงานด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครูและด้วยความเสียสละ ส่งผลให้ชุมชนเกิดจิตสำนึกและมีส่วนร่วม สามารถพึ่งตนเองได้ ผลงานเป็นที่ประจักษ์เป็นประโยชน์แก่สังคมช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ และรายได้ให้แก่ชุมชน เป็นแบบอย่างแก่ชุมชนอื่นได้เรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้ต่อไป

ที่อยู่

94 ม.9 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ 50220

<< ย้อนกลับ