รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายวิเชาว์ สุนันตา

ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน

การบริหารจัดการกองทุนและธุรกิจชุมชน

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูวิเชาว์ สุนันตา เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน ท่านสามารถบริหารจัดการกองทุนและกลุ่มอาชีพ การทดลองปฏิบัติจริงจนประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างแก่ชุมชนอื่น ด้วยกระบวนการ ๓ สร้าง คือ ๑) การสร้างคน โดยการให้ความรู้ ปลูกจิตสำนึก และสร้างการมีส่วนร่วม ๒) การสร้างองค์กร โดยการจัดตั้งกองทุนชุมชนและกลุ่มอาชีพ ๓) การสร้างภูมิคุ้มกัน โดยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูและการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน รวมถึงการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยผลักดันให้เกิดกองทุนต่าง ๆ ผลงานโดดเด่น • จัดตั้งกองทุนนิธิเพื่อการศึกษาในโรงเรียนบ้านสันต้นม่วงใต้ • จัดตั้งกองทุนพัฒนาหมู่บ้านเพื่อแม่ศรีพันธุ์-ใย เพื่อทดแทนบุญคุณบุพการี • จัดตั้งกองทุนไม้ค้ำสลี ตั้งขึ้นเพื่อเสริมสร้างให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ • กองทุนพัฒนาธันวา ๕๐ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว • กลุ่มออมทรัพย์สัจจะบ้านสันต้นม่วงใต้จัดตั้งเพื่อส่งเสริมให้สมาชิกมีการออมทรัพย์มีรายได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน • กลุ่มสหการร้านค้าและสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบ้านสันต้นม่วงใต้ จัดตั้งเพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนใช้สินค้าภายในชุมชน • เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำ และร่วมจัดตั้งกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในชุมชนสันต้นม่วงใต้

ที่อยู่

๙๔ หมู่ที่ ๙ ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ ๕๐๒๒๐

<< ย้อนกลับ