รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นางสายทอง โคมตะขบ

ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน

การจัดตั้งและบริหารกลุ่มออมทรัพย์ในหมู่บ้าน

ผลงาน

เป็นผู้มีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถด้านการจัดการกองทุนและธุรกิจชุมชน นำใช้ภูมิปัญญาไปเป็นตัวขับเคลื่อนกลุ่ม ขับเคลื่อนชุมชน การอนุรักษ์วัฒนธรรมจากการบริหารจัดการกลุ่ม การพัฒนา กลุ่มในการสร้างอาชีพ การกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชน การช่วยเหลือเกื้อกูล การเชื่อมโยงเครือข่าย การพึ่งพาตนเอง การสร้างความเข้มแข็งในชุมชน มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เป็นที่ยอมรับและเป็นประโยชน์แก่สังคม

ที่อยู่

2 ม.10 ตำบลบางบัวทอง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ 30250

<< ย้อนกลับ