รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นางสายทอง โคมตะขบ

ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน

การจัดตั้งและบริหารกลุ่มออมทรัพย์ในหมู่บ้าน

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูสายทอง โคมตะขบ มาจากครอบครัวค้าขาย ประกอบพ่อจะสอนและฝึกว่าถ้าอยากได้อะไรให้เก็บเงินของตัวเอง จึงซึมซับวิธีจัดสรรและบริหารเงินโดยที่ไม่รู้ตัว ประมาณปลายปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ได้รับคัดเลือกเป็นผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน และได้รับการอบรมเรื่องกลุ่มออมทรัพย์ เกิดความสนใจที่จะนำมาทดลองทำในหมู่บ้าน จึงได้มาแนะนำและชักชวนให้ฝากเงินและบอกถึงผลประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ เริ่มลงมือตั้งกลุ่มขึ้นในปี ๒๕๓๙ และได้ดำเนินมาจนถึงปัจจุบัน ในส่วนของการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์มีการดำเนินการด้วยดี มีการปันผลกำไรให้สมาชิก และกำไรส่วนหนึ่งนำกลับไปเป็นสวัสดิการชุมชนในรูปแบบสิ่งของ และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การแจกข้าวสารเหนียวให้กับสมาชิกทุกคนคนละ ๑ กิโลกรัม มีการจับสลากให้ของรางวัลแก่สมาชิกในเทศกาลสำคัญ ชักจูงสมาชิกในหมู่บ้านทุกเพศ ทุกวัยมา ทำกิจกรรมร่วมกัน มีการมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก การดูแลสมาชิกที่เจ็บป่วย มีการจัดของที่ระลึกให้ผู้สูงอายุ ทำให้สมาชิกเพิ่มขึ้นทุกปีเพราะมั่นใจในการบริหารจัดการของกรรมการกลุ่ม ครูสายทองเป็นผู้ที่นำเรื่องการดูแลสวัสดิการให้กับสมาชิกมาใช้ เพื่อให้สมาชิกรักและเห็นว่ากลุ่มที่ตั้งขึ้นสามารถช่วยเหลือสมาชิก และครอบครัวยามที่เดือดร้อนได้จริง และตั้งกลุ่มเกษตรกรบ้านดอนสันติ เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่มีอาชีพทางด้านเกษตรกรรมโดยจะจัดหาพันธุ์ข้าว ปุ๋ย ยาฮอร์โมน มาให้สมาชิกนำไปใช้ก่อน และใช้คืนกลุ่มหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว และในหมู่บ้านมีธนาคารข้าว และทุนในการจัดงานบวชงานแต่งให้สมาชิกได้ยืม โดยไม่มีดอกเบี้ยในระยะเวลาที่กำหนดร่วมกัน ได้จัดระบบการยืม การเก็บคืนโดยตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ โดยครูสายทองจะเป็นที่ปรึกษา ปัจจุบันได้รับความไว้วางใจจากชาวบ้านให้เป็นผู้ใหญ่บ้าน จึงมีโอกาสในการที่ทำแผนในการพัฒนาหมู่บ้านได้มากขึ้น และเริ่มวางระบบการบริหารจัดการกองทุนที่มีอยู่ให้ใช้ประโยชน์ ต่อการพัฒนาหมู่บ้านและพัฒนาคนให้มากที่สุด ผลงานโดดเด่น ครูสายทอง เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการตั้งกลุ่ม การบริหารจัดการกลุ่ม องค์กร การจัดการสวัสดิการชุมชน เป็นวิทยากรกระบวนการฝึกการคิดต่อยอด การใช้กลุ่มขับเคลื่อนชุมชน การใช้กลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมของชุมชน การสร้างเครือข่าย

ที่อยู่

๒ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ ๓๐๒๕๐

<< ย้อนกลับ