รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายแสนหมั้น อินทรไชยา

ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน

การบริหารจัดการสถาบันการเงินของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูแสนหมั้น อินทรไชยา เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน การระดมเงินทุน การรวมกลุ่มภายในชุมชนทั้งกลุ่มอาชีพเพื่อสร้างรายได้ และความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ เช่น ร้านค้าชุมชน ปั๊มน้ำมันชุมชน กลุ่มผลิตข้าวชุมชน กลุ่มสวนสมุนไพรชุมชน และกลุ่มเพื่อพัฒนาสังคม เป็นต้นส่งผลให้กลุ่มต่าง ๆ ในชุมชนบ้านถิ่นนาลับมีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ ท่านมีหลักในการบริหารเงินทุนระหว่างกลุ่ม โดยใช้การกระจายและโอนเงินทุนระหว่างกัน มีการบริหารจัดสรรผลกำไรคืนสู่สังคม ผลงานโดดเด่น การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ขึ้นมา แล้วจึงได้นำทุนจากกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตมาขยายผล สร้างการมีส่วนร่วมภายในชุมชน จนทำให้เกิดกลุ่มต่าง ๆ ขึ้นอีกมากมาย เช่น กลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพ กลุ่มคนจักสาน กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน กลุ่มธนาคารชุมชน กลุ่มร้านค้าชุมชน กลุ่มข้าวนาปรัง กลุ่มธนาคารข้าว กลุ่มน้ำดื่ม กลุ่มโรงสีชุมชน กลุ่มก่อสร้าง กลุ่มอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม กลุ่มเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรและธรรมชาติ กลุ่มนวดแผนไทย กลุ่มสมุนไพร กลุ่มผลิตมุกประดับ ฯลฯ โดยในแต่ละกลุ่มจะมีคณะกรรมการประจำกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบบริหารดำเนินการ และครูแสนหมั้นรับหน้าที่เป็นหัวหน้าเครือข่ายการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เมื่อกลุ่มอาชีพเติบโตขึ้น ความต้องการเงินทุนก็มากขึ้น ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงมีการจัดตั้งธนาคารชุมชนขึ้น นับเป็นแห่งแรกของจังหวัดอุดรธานี

ที่อยู่

๒๗ หมู่ที่ ๑ ตำบลถ่อนนาลับ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ ๔๑๑๙๐

<< ย้อนกลับ