รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายแสนหมั้น อินทรไชยา

ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน

การบริหารจัดการสถาบันการเงินของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ผลงาน

เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในเรื่องการบริหารจัดการกองทุนและธุรกิจชุมชน นำภูมิปัญญาดังกล่าวไปพัฒนากองทุนหมุนเวียนและกลุ่มธุรกิจชุมชนที่มีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม สร้างรายได้และ อาชีพที่มั่นคงให้คนในชุมชน ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เป็นที่ยอมรับและเป็นประโยชน์แก่สังคม

ที่อยู่

27 ม.1 ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ 41190

<< ย้อนกลับ