รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายพิษณุ อโนทัย

ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน

กองทุนสวัสดิการหมู่บ้าน

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูพิษณุ อโนทัย เริ่มซึมซับเรียนรู้ถึงวิธีการช่วยเหลือชาวบ้านมาตั้งแต่วัยเด็กเมื่อครั้งอยู่กับคุณพ่อ และตามคุณพ่อไปคลุกคลีกับชาวบ้าน เพราะคุณพ่อมักไปช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน โดยการไปแนะนำให้รู้จักเก็บออม จึงได้เรียนรู้การออมทรัพย์แบบชาวบ้านในอดีต ต่อมาได้เพิ่มพูนเป็นประสบการณ์จากครูซบ ยอดแก้ว ที่จังหวัดสงขลาและพระสุบิน ปาณีโต จังหวัดตราด เมื่อมีการอบรมสัมมนาหรือศึกษาดูงานในสถาบันต่าง ๆ ในด้านการออม ครูพิษณุต้องหาโอกาสเดินทางไปร่วมในกิจกรรมนี้ทุกครั้ง จนมีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญในการจัดทำกองทุนเพื่อการแก้ไขปัญหาของครอบครัว เมื่อย้ายมาอยู่หนองจอกก็นำเอาหลักการออมนั้นมาใช้ ได้ชักชวนชาวบ้านในชุมชนกิตติเหมกรณ์ หนองจอก กรุงเทพมหานคร จัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนขึ้น เป็นผู้นำด้านวิชาการการจัดการและบริหารกองทุน ผลงานโดดเด่น ครูพิษณุ อโนทัย ได้นำความรู้ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน (กองทุนสวัสดิการหมู่บ้าน) ที่ตนเองได้ศึกษาค้นคว้า ค้นพบ ฝึกฝนจนประสบความสำเร็จเป็นประโยชน์โดยรวมแก่สังคม ดังนี้ ๑. จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ให้กับพนักงาน บริษัท วี.ไอ.พี.สเตชั่น จำกัด และบริษัท วี.ไอ.พี.รักษาความปลอดภัย จำกัด โดยสอนให้พนักงานได้รู้จักวิธีการอดออม และการเสียสละนำเงินเดือนของตนคนละ ๒๐ บาท/เดือน มารวมเป็นทุนเรือนหุ้นนำไปซื้อสินค้าจำเป็นที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันของพนักงานมาจำหน่ายในราคาต่ำกว่าท้องตลาดทั่วไป นำผลกำไรมาเป็นทุนกู้ยืมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนฉุกเฉินโดยคิดดอกเบี้ยในอัตราต่ำ ๒. ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ในชุมชนกิตติเหมกรณ์ และจัดตั้งกลุ่มธุรกิจชุมชน เช่น กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า เป็นต้น ๓. จัดตั้งกลุ่มสวัสดิการสงเคราะห์ฌาปณกิจในชุมชน โดยจัดทำทะเบียนสมาชิกในชุมชน เมื่อมีการเสียชีวิตจะจัดเก็บคนละ ๑๐๐ บาท ช่วยเหลือครอบครัว ได้ขยายเป็นเครือข่ายกองทุนหมู่ ๔ แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กองทุนชุมชน ป.เจริญมิตร หมู่ ๑๑ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร กองทุนฉลองกรุงโซน ๖ แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร กองทุนชุมชนแผ่นดินทองวัดลำพะอง แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ๔. เคยดำรงตำแหน่งประธานเครือข่ายกองทุนโซนตะวันออก ประธานสภาวัฒนธรรมสังคมภาคประชาชนกรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก

ที่อยู่

๑๒/๒๔๙ หมู่ที่ ๔ ถนนประชาสำคัญ ตำบลคลองสิบสอง อำเภอเขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ ๑๐๕๓๐

<< ย้อนกลับ