รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายเชาวลิต พุ่มขจร

ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน

การจัดการธุรกิจด้านการเกษตร

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูเชาวลิต พุ่มขจร ได้รับการถ่ายทอดความรู้เรื่องการเกษตรจากครอบครัวในวัยเด็ก โดยการปลูกผักสวนครัว ปลูกผลไม้ สามารถนำไปประกอบอาหารส่วนที่เหลือนำไปขายเพื่อเป็นรายได้จุนเจือครอบครัว และสามารถเรียนหนังสือจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากนั้นก็ศึกษาหาความรู้ในเรื่องของการเกษตรตลอดเวลาและเนื่องจากเป็นผู้มีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และประพฤติอยู่ในแบบที่ดีจนเป็นที่นับถือ จึงได้รับเลือกจากชุมชนให้เป็นผู้ใหญ่บ้านและสร้างผลงานในการปฏิบัติหน้าที่ดีพร้อม ๆ กับการทำเกษตรเป็นตัวอย่างให้ชาวบ้านตลอดมาจนได้รับรางวัลเกษตรดีเด่นและได้รับความไว้วางใจจากชาวบ้านจนได้รับเลือกให้เป็นกำนันในเวลาต่อมา และเนื่องจากการได้รับเลือกเป็นประธานกลุ่มมังคุดคุณภาพเพื่อการส่งออก และการเป็นกรรมการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำของจังหวัดและได้จัดทำแผนชุมชนพึ่งตนเองในกระบวนการเรียนรู้ให้สามารถ รู้ปัญหา รู้แก้ไข รู้การพัฒนา รู้วัฒนาการ จนสามารถปลูกมังคุดนอกฤดูกาลได้ ก่อให้เกิดการต่อรองราคาและสามารถกำหนดราคาได้เอง จัดทำบ่อก๊าซจากมูลสัตว์เพื่อลดมลพิษและรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น ผลงานโดดเด่น ครูเชาวลิต พุ่มขจร มีลักษณะความเป็นผู้นำที่เด่นชัด จัดการความคิดอย่างเป็นระบบบูรณาการความรู้ได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ การเกษตร การปลูกผัก การเลี้ยงสัตว์ การนำมูลสัตว์มาทำปุ๋ยและแก๊ซ มีการบำบัดน้ำเสีย การทำสวนมังคุดนอกฤดูติดต่อตลาดเพื่อส่งออกเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า สามารถต่อรองราคาได้ ทำให้สมาชิกของกลุ่มมีการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สามารถขยายผลให้แก่สมาชิกและเครือข่ายอย่างกว้างขวาง ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีทั้งจากส่วนราชการและชุมชนจนเกิดคำชวัญสำหรับการทำงาน “ลงขัน ปันแรง แบ่งปุ๋ย” มีการทำกิจกรรมโดยใช้วัดเป็นศูนย์กลางเป็นที่พึ่งทางภูมิปัญญา เสริมสร้างความเข้มแข็งให้หมู่บ้านสร้างกิจกรรม “ลานบุญ ลานธรรม ลานปัญญา” เป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติดและสามารถขอความร่วมมือกับชุมชนจนกิจกรรมทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยดี ปัจจุบันกลุ่มมังคุดคุณภาพเพื่อการส่งออก ได้มีการปรับเปลี่ยนการทำงานของกลุ่มอยู่ในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน และเปลี่ยนชื่อกลุ่มเป็น “กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มมังคุดศูนย์การเรียนรู้การเกษตรท่ามะพลา” มีประธานกลุ่มคนใหม่คือ คุณสิทธิพงษ์ อรุณรักษ์ ในส่วนของครูเชาวลิต ท่านไม่ได้ดำเนินกิจกรรมในด้านกองทุนและธุรกิจชุมชนแล้ว แต่ยังคงทำอาชีพเกษตรกรสืบสานเจตนารมณ์ของตนเองต่อมาจนถึงปัจจุบัน

ที่อยู่

๑๐ หมู่ที่ ๖ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ ๘๖๑๑๐

<< ย้อนกลับ