รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

พระครูไพบูลย์พัฒนาภิรักษ์

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ

ผลงาน

องค์ความรู้ พระครูไพบูลย์พัฒนาภิรักษ์ เป็นพระนักพัฒนาที่มีความรอบรู้โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ท่านจะ “คิด– ออกแบบ–พัฒนา” เพื่อการเผยแผ่หลักธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้ • ประยุกต์ความเชื่อด้านศาสนา โดยการสร้างพระพุทธรูป ปางต่างๆ ในบริเวณพื้นที่ป่า ๗,๒๐๐ ไร่ ซึ่งชุมชนเรียกบริเวณ ดังกล่าวว่า “ดอยม่อนพระหลาย” เพื่อเตือนสติคนที่จะเข้ามาลักลอบตัด ไม้ทำลายป่า • อนุรักษ์ป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ให้คงสภาพที่เป็นป่าสมบูรณ์ที่สุดเหมาะแก่การเป็นป่าต้นน้ำ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น ฟื้นฟูสภาพป่าด้วยการซ่อมหรือปลูกป่าเพิ่มเพื่อให้คืนสภาพ เป็นป่าต้นน้ำ และจัดทำแนวกันไฟล้อมรอบพื้นที่ป่า ๗,๒๐๐ ไร่ โดยประสาน ขอการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานป่าไม้เขตเชียงราย กรมป่าไม้จัดกิจกรรมบวชป่าและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ขุนน้ำ ดอยนางแก้ว ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำ ลำธารที่สำคัญของอำเภอเวียงป่าเป้า • จัดทำโครงการวังมัจฉา เพื่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยย่าคำมา สำหรับเก็บกักน้ำและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลามากกว่า ๔๐ ชนิด ประมาณ ๔๐,๐๐๐ ตัว ผลงานโดดเด่น ทำเกาะในพื้นที่ของวัด มีพระนอนยาว 19 เมตร มีหอพระไตรปิฎกอยู่กลางน้ำ ใต้หอน้ำเป็นห้องสมุดเปิดให้ประชาชนเข้ามาหาความรู้ได้ ทำตลาดกลางน้ำโดยใช้สินค้า OTOP ของชาวบ้านมาขาย และหลวงพ่อยังยกที่ดิน 140 ไร่ ให้กรมป่าไม้อามาเป็นแปลงเพาะกล้าไม้แจกจ่ายประชาชน

ที่อยู่

วัดพระธาตุแม่เจดีย์ ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ 57170

<< ย้อนกลับ