รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

พระครูไพบูลย์พัฒนาภิรักษ์

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ

ผลงาน

พระครูไพบูลย์พัฒนาภิรักษ์ เป็นพระนักพัฒนาที่มีความรอบรู้โครงการและกิจกรรมต่างๆ ท่านจะ “คิด– ออกแบบ–พัฒนา” เพื่อการเผยแผ่หลักธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้ • ประยุกต์ความเชื่อด้านศาสนา โดยการสร้างพระพุทธรูปปางต่างๆ ในบริเวณพื้นที่ป่า 7,200 ไร่ ซึ่งชุมชนเรียกบริเวณ ดังกล่าวว่า “ดอยม่อนพระหลาย” เพื่อเตือนสติคนที่จะเข้ามาลักลอบตัด ไม้ทำ ลายป่า • อนุรักษ์ป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ให้คงสภาพที่เป็นป่าสมบูรณ์ที่สุดเหมาะแก่การเป็นป่าต้นน้ำ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ดังนี้ - ฟื้นฟูสภาพป่าด้วยการซ่อมหรือปลูกป่าเพิ่ม เพื่อให้คืนสภาพ เป็นป่าต้นน้ำ - จัดทำแนวกันไฟล้อมรอบพื้นที่ป่า 7,200 ไร่ โดยประสาน ขอการสนับสนุนงบประมาณจากสำ นักงานป่าไม้เขตเชียงราย กรมป่าไม้ จัดกิจกรรมบวชป่าและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ขุนน้ำ ดอยนางแก้ว ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำ ลำธารที่สำ คัญของอำ เภอเวียงป่าเป้า • จัดทำ โครงการวังมัจฉา เพื่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ห้วย ย่าคำ มา สำ หรับเก็บกักน้ำและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลามากกว่า 40 ชนิด ประมาณ 40,000 ตัว ผลงานโดดเด่น ทำเกาะในพื้นที่ของวัด มีพระนอนยาว 19 เมตร มีหอพระไตรปิฎกอยู่กลางน้ำ ใต้หอน้ำเป็นห้องสมุดเปิดให้ประชาชนเข้ามาหาความรู้ได้ ทำตลาดกลางน้ำโดยใช้สินค้า OTOP ของชาวบ้านมาขาย และหลวงพ่อยังยกที่ดิน 140 ไร่ ให้กรมป่าไม้อามาเป็นแปลงเพาะกล้าไม้แจกจ่ายประชาชน

ที่อยู่

วัดพระธาตุแม่เจดีย์ ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ 57170

<< ย้อนกลับ