รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

พระครูไพบูลย์พัฒนาภิรักษ์

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ

ผลงาน

พระครูไพบูลย์พัฒนาภิรักษ์เป็นพระนักพัฒนาที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยการนำหลักธรรมมาเป็นกุศโลบายในการอนุรักษ์ผืนป่าจำนวน ๗,๒๐๐ ไร่

ที่อยู่

วัดพระธาตุแม่เจดีย์ ตำบลเวียงกาหลง* อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ 57170

<< ย้อนกลับ