รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายติณณภพ สุพันธะ

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอนุรักษ์ป่าชุมชน

ผลงาน

เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับป่าพื้นบ้าน อาหารชุมชน สร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนแหล่งเรียนรู้เชิงอนุรักษ์ทางธรรมชาติและวัฒนธรรม สอนในหมู่บ้านและผู้สนใจทั่วไป

ที่อยู่

2 ม.5 ตำบลธารเกษม อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ไปรษณีย์ 43130

<< ย้อนกลับ