รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายติณณภพ สุพันธะ

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอนุรักษ์ป่าชุมชน

ผลงาน

ครูติณณภพ สุพันธะ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับป่าพื้นบ้าน อาหารชุมชน สร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงอนุรักษ์ทางธรรมชาติและวัฒนธรรม จนสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนบ้านวังน้ำมอก ที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งได้สร้างสรรค์นำเอาวัฒนธรรมสองกลุ่มชาติพันธ์ุจากล้านนาและล้านช้างมาสู่ธุรกิจชุมชนให้เป็นการท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้ทางวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ในชุมชนแห่งนี้เป็นรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (Conservation Tourism) โดยคนในชุมชนร่วมกันเป็นเจ้าของและดูแลทรัพยากรการท่องเที่ยว ปัจจุบันครูติณณภพ สุพันธะ รับบทบาทเป็นประธานศูนย์ประสานงานท่องเที่ยวและวัฒนธรรมบ้านวังน้ำมอก ดำเนินการจัดการท่องเที่ยวเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม "กินข้าวเซาเฮือน" เยือนถิ่น...สองล้าน - สองเวียง ... โดยผ่านการประสานประโยชน์ต่างๆ ของชุมชน ซึ่งทุกคนร่วมการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคงให้มีรายได้สู่คนในชุมชน เกียรติคุณที่ได้รับ พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้รับประกาศเกียรติคุณ รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ ๖ จากนายอานันท์ ปันยารชุน พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนภาคประชาชนระดับจังหวัด จากจังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ ๕ ด้านการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เครดิตภาพ https://www.naewna.com/lady

ที่อยู่

บ้านเลขที่ 2 หมู่ที่ 5 ตำบลพระพุทธบาท อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ไปรษณีย์ 43130

<< ย้อนกลับ