รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายติณณภพ สุพันธะ

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอนุรักษ์ป่าชุมชน

ผลงาน

องค์ความรู้ บริหารงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์โดยชุมชนท้องถิ่น งานที่ริเริ่มสร้างสรรค์ คือ “ป่าพื้นบ้าน อาหารชุมชน” ผลงานโดดเด่น การบริหารจัดการ การท่องเที่ยวโดยชุมชน ครูติณณภพ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับป่าพื้นบ้าน อาหารชุมชน สร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนแหล่งเรียนรู้เชิงอนุรักษ์ทางธรรมชาติและวัฒนธรรม สอนในหมู่บ้านและผู้สนใจทั่วไป การถ่ายทอดความรู้ - สอนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายในชุมชน สู่การท่องเที่ยว - สอนในระบบและนอกระบบ เช่น การจัดการของหน่วยงาน - สอนตามอัธยาศัยและเป็นวิทยากรร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น มหาวิทยาลัย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้คนที่สนใจ

ที่อยู่

บ้านเลขที่ 2 หมู่ที่ 5 ตำบลพระพุทธบาท อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ไปรษณีย์ 43130

<< ย้อนกลับ