รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

พระโสภณพัฒโนดม (มานัสนที พิทักษ์)

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลงาน

พระโสภณพัฒโนดม เป็นพระนักอนุรักษ์ที่เปรียบเสมือนผู้พิทักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งสายน้ำและผืนป่า เป็นผู้ริเริ่มแนวคิดพิธีการบวชป่าและสืบชะตาแม่น้ำโดยสามารถเชื่อมโยงหลักธรรมคำสอนเข้ากับธรรมชาติได้อย่างลึกซึ้ง จากการเป็นผู้ที่เข้าใจวิถีชุมชนและเป็นพระนักอนุรักษ์ จึงได้สร้างสายสัมพันธ์ระหว่างคนพื้นราบกับพื้นที่สูงเข้าด้วยกัน โดยผ่านพิธีกรรมการบวชป่า และสืบชะตาแม่น้ำ อันเป็นกุศโลบายในการนำความเชื่อทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์กับภูมิปัญญาท้องถิ่นวัฒนธรรมพื้นเมืองทางภาคเหนือ สร้างขวัญกำลังใจและปลุกจิตสำนึกชุมชนให้เห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ เผยแพร่ และสร้างจิตสำนึกผู้คนด้วยธรรมะ ซึ่งปัจจุบันพิธีกรรมดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ เป็นที่ยอมรับ และถูกนำไปใช้ทั่วไปในผืนป่าของประเทศ เกียรติคุณที่ได้รับ พ.ศ. 2532 ได้รับพระราชทานเสาเสมาฯ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ. 2536 ได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติ เป็นผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม สาขาภูมิปัญญาชาวบ้าน (การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม) จากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2543 ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว ประเภทบุคคลดีเด่น จากการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545 ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 2 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2554 ได้รับรางวัล “พุทธคุณูปการ รัชตเกียรติคุณ” ผู้มีพุทธคุณูปการต่อพระพุทธศาสนา จากคณะกรรมาธิการการ ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554 -ได้รับเกียรติบัตร “โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง ปีการศึกษา 2555” จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย พ.ศ. 2555 ได้รับรางวัลเพชรสยาม 10

ที่อยู่

วัดโพธาราม ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ 56130

<< ย้อนกลับ