รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

พระโสภณพัฒโนดม (มานัสนที พิทักษ์)

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลงาน

องค์ความรู้ พระครูมานัสนทีพิทักษ์ ได้เห็นปัญหาความทุกข์ยากลำบากของพี่น้อง ประชาชนชาวอำเภอแม่ใจ ที่ประสบกับภาวะฝนแล้ง ไม่ได้ทำไร่ ทำนา ทำสวน ซึ่งต้นเหตุของปัญหาก็คือ เกิดจากการตัดไม้ทำลายป่า ท่านจึงได้ออกมาแสดงบทบาทของพระนักอนุรักษ์อย่างเต็มตัว ได้อุทิศตนในการพัฒนาชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการพิทักษ์ป่าไม้และต้นน้ำลำธาร ซึ่งได้ใช้วิธีการที่หลากหลายรูปแบบในการปลุกจิตสำนึกให้ชาวบ้านเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ แต่วิธีการที่ประสบความสำเร็จและเป็นต้นแบบในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือ พิธีกรรมการบวชป่า และสืบชะตาแม่น้ำ ซึ่งเป็นกุศโลบายในการนำความเชื่อทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์กับภูมิปัญญาท้องถิ่นวัฒนธรรมพื้นเมืองทางภาคเหนือ เพื่อสร้างศรัทธาและปลุกจิตสำนึกให้ชาวบ้าน ผลงานโดดเด่น พระครูมานัสนทีพิทักษ์ เป็นพระนักอนุรักษ์ที่เปรียบเสมือนผู้พิทักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งสายน้ำและผืนป่า เป็นริเริ่มแนวคิดพิธีการบวชป่า และสืบชะตาแม่น้ำ ซึ่งเป็นแนวคิดสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการนำความเชื่อทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์กับภูมิปัญญาท้องถิ่นพื้นเมืองทางภาคเหนือ

ที่อยู่

วัดโพธาราม ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ 56130

<< ย้อนกลับ