รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายจาง ฟุ้งเฟื่อง

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ธนาคารปูม้า

ผลงาน

เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่งทะเล สามารถสร้างเครือข่ายรอบทะเลอ่าวไทย "ฟื้นฟูคู่อนุรักษ์ รู้จักใช้อย่างยั่งยืน" การจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่ง ได้แก่ การทำธนาคารปูม้า เพื่อเป็นการอนุรักษ์ปูม้า เป็นต้นแบบธนาคารปูม้า

ที่อยู่

11/5 ม.7 ตำบลหลังสวน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ 86210

<< ย้อนกลับ