รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายจาง ฟุ้งเฟื่อง

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ธนาคารปูม้า

ผลงาน

ครูจาง ฟุ้งเฟื่อง เป็นนักอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งเป็นผู้อนุรักษ์ปูม้าให้คู่กับท้องทะเลบริเวณอ่าวทุ่งมหามามากกว่า ๓๐ ปี โดยมาเริ่มเอาจริงเอาจังด้วยการจัดตั้ง “ธนาคารปู” ประมาณปี ๒๕๔๕ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่การทำมาหากินเกิดวิกฤตอย่างหนักจำนวนปูม้าที่เคยจับได้เป็นกอบเป็นกำ เริ่มลดจำนวนลงอย่างรวดเร็ว มีการตั้ง “กลุ่มฟื้นฟูทรัพยากรปูม้า” “ธนาคารปู” ก็คล้าย ๆ กับการฝากเงิน – ถอนเงิน ของธนาคารแต่เปลี่ยนมาเป็นการฝากแม่ปูและจับปูแทน ส่วนดอกเบี้ยก็คือลูกปูที่ปล่อยลงทะเลถึงเวลาก็จับขึ้นมาขายเป็นรายได้ของชาวบ้าน ส่วนแม่ปูที่ไข่หลุดจากกระดองจะเอาไปขายนำเงินเข้ามาเป็นสวัสดิการแก่สมาชิก ครูจางนำความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้ศึกษาค้นคว้า ค้นพบ ฝึกฝนจนประสบความสำเร็จเป็นประโยชน์โดยรวมแก่สังคม ครูจางจัดตั้งและเป็นประธานกลุ่มธนาคารปูม้า เพื่ออนุรักษ์ปูม้า เป็นต้นแบบธนาคารปูม้า มีจุดเด่นคือ นำปูที่มีไข่ที่ชาวประมงจับได้มารวบรวมโดยแลกเปลี่ยนกับปูที่ไม่มีไข่ เพื่อให้เกิดการขยายพันธุ์สัตว์น้ำวัยอ่อน เป็นประโยชน์ต่อชาวประมง ครูคิดค้นสร้าง “ลอกดักปูม้าตาห่าง” เพื่อป้องกันการจับลูกปู ซึ่งช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ครูสามารถสร้างเครือข่ายรอบทะเลอ่าวไทยโดยมีเจตนารมย์ร่วมกันที่จะ “ฟื้นฟูคู่อนุรักษ์ รู้จักใช้อย่างยั่งยืน” เกียรติคุณที่ได้รับ พ.ศ. ๒๕๔๙ ต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน จาก สำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๐ - ได้รับรางวัลแทนคุณแผ่นดิน “ทำคุณประโยชน์แก่แผ่นดินสาขาเกษตรกรรม” - เป็นบุคคลต้นแบบด้านวัฒนธรรม สนง.วัฒนธรรมจังหวัดชุมพร - รางวัล “ชาวประมงดีเด่นด้านการอนุรักษ์ปูม้าอ่าวทุ่งมหา” จากศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กรมประมง พ.ศ. ๒๕๕๔ ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ ๗ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ธนาคารปูม้า) จากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ที่อยู่

11/5 หมู่ที่ 7 ตำบลหลังสวน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ 86210

<< ย้อนกลับ