รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายฐิติ สาวิสัย

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การจัดการสิ่งแวดล้อมภาคประชาชน

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูฐิติ สาวิสัย มีความตระหนักและสนใจต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาขยะและน้ำเสียในเขตเทศบาลนครภูเก็ต จึงได้ทดลอง เรียนรู้โดยวิธีการปฏิบัติจริงด้วยตนเองเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยการนำขยะเข้ามาสู่กระบวนการย่อยสลายตามธรรมชาติ แล้วนำไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ดำเนินการหลายครั้งจนเกิดผลดีชัดเจน นำออกเผยแพร่สู้ชุมชน ซึ่งเป็นวิธีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างง่าย ๆ สะดวกไม่ยุ่งยากแต่เกิดผลดี นอกจากนั้นยังมีความรอบรู้ในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยภาพรวม ทำงานร่วมกับเครือข่ายต่างๆอย่างต่อเนื่องได้ดี ผลงานโดดเด่น ครูฐิติ เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการขยะภาคประชาชนของเมืองภูเก็ต ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการกำจัดขยะ นำขยะที่ได้มาทำปุ๋ยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

ที่อยู่

78/14 หมู่ที่ 3 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ไปรษณีย์ 83000

<< ย้อนกลับ