รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายฐิติ สาวิสัย

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การจัดการสิ่งแวดล้อมภาคประชาชน

ผลงาน

ครูฐิติ สาวิสัย เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการขยะภาคประชาชนของเมืองภูเก็ต ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการกำจัดขยะ นำขยะที่ได้มาทำปุ๋ยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม รณรงค์ให้เยาวชน เครือข่ายร้านค้าเห็นความสำคัญในการรักษ์สิ่งแวดล้อม เสนอวิธีการจัดการขยะภาคครัวเรืนอ เช่น แยกขยะ การทำปุ๋ยหมักอย่างง่ายในครัวเรือน นอกจากนั้นยังถ่ายทอดความรู้ในโอกาสประชุมสัมมนาที่หน่วยงานต่างๆจัดขึ้น มีความสามารถในการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ภูมิปัญญา โดยมีเครือข่ายอย่างหลากหลายองค์กร เช่น เครือข่ายครอบครัว โรงเรียน เทศบาล เกิดร้านค้าปุ๋ยชีวภาพของกลุ่มเครือข่าย ขยายเครือข่ายได้ครอบคลุมถึง ๕๖ เครือข่าย รวมทั้งมีการจัดค่ายสิ่งแวดล้อมของเยาวชน และนำสื่อเทคโนโลยีมาประกอบกับการถ่ายทอดความรู้

ที่อยู่

78/14 หมู่ที่ 3 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ไปรษณีย์ 83000

<< ย้อนกลับ