รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายอภินันต์ หมัดหลี

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การจัดการสิ่งแวดล้อมภาคประชาชน

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูอภินันต์ หมัดหลี มีองค์ความรู้ด้านเกษตรธรรมชาติ เกษตรธาตุ ๔, การจัดการสังคมพืช ๑๒ ชั้นที่เน้นประโยชน์ ๕ ด้าน ได้แก่ ๑. ด้านอาหาร ๒. ด้านสมุนไพร ๓. ด้านที่อยู่อาศัย ๔. ด้านใช้สอย ๕. ด้านพลังงาน นำองค์ความรู้มาเผยแพร่เป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คน อบรมกับคนที่สนใจ หล่อหลอมจิตใจเป็นวิธีการ เพื่อขับเคลื่อนผลักดันในการทำกิจกรรมในด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น เขตอภัยทาน ฝายชะลอน้ำ ปลูกป่าชำกล้าไม้ ผลงานโดดเด่น ครูอภินันต์ เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการเกษตรธาตุ ๔ โดยใช้กระบวนการกลุ่มขับเคลื่อนการเรียนรู้สังคมพืช ๑๒ ชั้น ต่อยอดจากเกษตรธาตุ ๔ เพื่อการจัดการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำเขาพระ

ที่อยู่

13/1 หมู่ที่ 6 ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ 90180

<< ย้อนกลับ