รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นางบุญญรัตน์ ประโลมรัมย์

ด้านการแพทย์แผนไทย

การปรุงยาและการแปรรูปสมุนไพร

ผลงาน

เป็นผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญการแปรรูปสมุนไพร ทั้งการปรุงยาสมุนไพร อาหารจากสมุนไพร และเครื่องสำอางที่ทำจาก สมุนไพร เน้นคุณภาพและความสะอาด จนได้มาตรฐานสากล ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๐๐ มาตรฐานอาชีวนามัยและความปลอดภัยเพื่อสุขภาพของผู้บริโภค เป็นผู้มีจิตสาธารณะ มุ่งส่งเสริมภูมิปัญญาไทย สร้างอุทยานสมุนไพร ทำการรวบรวมพันธุ์พืชสมุนไพรที่มีคุณค่าหายากหลากหลายชนิด มุ่งถ่ายทอดความรู้จัดอบรม ฝึกปฏิบัติแก่ผู้เรียนและผู้สนใจทั่วไปให้ตระหนักและเห็นคุณค่า ช่วยสืบสานอนุรักษ์พืชสมุนไพร และงานการแพทย์แผนไทยมาอย่างต่อเนื่อง จนผลงานเป็นที่ยอมรับของสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ที่อยู่

177 ม.12 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ 52100

<< ย้อนกลับ