รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นางประนอม ไชยชมภู

ด้านการแพทย์แผนไทย

การวินิจฉัยโรคแบบแขนคำคิงและรักษาโรคด้วยสมุนไพร

ผลงาน

เป็นผู้มีความรู้จากการปฏิบัติจริงจากคุณตาตั้งแต่จำความได้ ประกอบกับมีความใฝ่รู้ใฝ่ศึกษาสมุนไพรและได้เคล็ด ลับการจำชื่อยา การรักษาโรคต่างๆ เป็นกลอนลำจากคุณตา มีจิตสาธารณะ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ อบรมสอนให้แก่ลูกศิษย์และผู้มาขอความช่วยเหลือโดยไม่คิดมูลค่า ครูประนอมมีองค์ความรู้ในเรื่องการรักษาด้านแพทย์แผนไทยดังนี้ ๑. เทคนิคการตรวจรักษาโรคโดยใช้ใบไม้ ๒. ตรวจสุขภาพโดยวิธีคำคิง (การสัมผัสร่างกายผู้ป่วย) ให้ผู้ป่วยกำมือนับ ๑-๕๐ ให้คายมือออกแล้ววินิจฉัยโรค ๓. การจ่ายยาตามอาการของโรค และจากวิเคราะห์ ข้อ ๑ และข้อ๒

ที่อยู่

256 ม.1 ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ 47160

<< ย้อนกลับ