รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายอนันต์ กรอบเงินดี

ด้านเกษตรกรรม

เกษตรผสมผสาน

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูอนันต์กรอบเงินดี เป็นเกษตรกรที่มีความรู้ด้านเกษตรผสมผสานปลูกข้าว พืชผัก เลี้ยงสัตว์โดยใช้หลัก เศรษฐกิจพอเพียง ได้คิดริเริ่มและพัฒนาในพื้นที่ของตนจนประสบผลสำเร็จ ดังนี้ • ทำการเกษตรผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจทฤษฎีใหม่ใน พื้นที่ ๒๒ ไร่ โดยปลูกข้าว พืชไร่ ยางพารา พืชผักหลากหลายชนิด เช่น กระเทียม ฟักเขียว มะละกอ ถั่วฝักยาว ปลูกหมุนเวียนตลอดปี โดยไม่ปล่อยให้ที่ดินว่างเปล่า นอกจากนี้ ยังเลี้ยงหมู ไก่ ขุดบ่อเลี้ยงปลา ผลผลิตส่วนหนึ่งใช้บริโภคในครัวเรือน ที่เหลือจึงจำหน่าย เป็นรายได้สำ หรับครอบครัว • คิดริเริ่มประดิษฐ์เครื่องพลังน้ำ หาซื้ออุปกรณ์มาประกอบเอง โดยนำลวดทองแดงมาพันกับแม่เหล็ก ใช้แรงดันน้ำที่ต่อจากท่อประปาภูเขาไปหมุนกังหันซึ่งทำด้วยโลหะร่วมกับนายประชา ครองแก้ว ซึ่งเป็นญาติโดยใช้แรงดันจากน้ำที่ต่อท่อประปาภูเขาหมุนด้วยโลหะต่อกับเครื่องชาร์ตไฟ ๑๔ โวลต์ สามารถนำน้ำไปใช้ในไร่สวนของตน นอกจากนั้น ยังได้เชื่อมเครื่องชาร์ตไฟ เข้ากับหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด ๒๒๐ โวลต์ เพื่อเป็นพลังงานไฟฟ้าใช้ในครัวเรือนประหยัดค่าใช้ จ่ายเดือนละ ๔๕ บาท • ผลิตปุ๋ยอินทรีย์โดยใช้จากมูลสัตว์ซากพืช วัสดุเหลือใช้จากการเกษตรมาหมักด้วยจุลินทรีย์เป็นปุ๋ยหมักสูตรต่าง ๆ ใช้ในแปลงเกษตรของตนเองโดยใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีใด ๆ ทำเป็นตัวอย่างแก่ชุมชนและเผยแพร่ให้แก่ชุมชนที่สนใจอย่างต่อเนื่อง • นำองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาทำครกตำข้าว เครื่องผลิตพลังแสงอาทิตย์สำหรับตากผลผลิตทางการเกษตร ทดลองโดยการลองผิดลองถูก จนกระทั่งได้ผลดีแล้วจึงเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชนและองค์กรต่าง ๆ ที่สนใจ • เป็นผู้นำชุมชนปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อนุรักษ์แหล่งน้ำให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลา โดยบริหารจัดการร่วมกับชุมชนจนประสบความสำเร็จ เผยแพร่ต่อผู้ที่มาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง ผลงานโดดเด่น ครูอนันต์ ได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ ปี ๒๕๓๓ และได้เป็นกำนันตำบลบ้านแม่อูคอ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๓ จนถึงปี ๒๕๒๒ ระหว่างนั้นได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น โครงการพระราชดำริห้วยฮ่องไคร้จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงราย แล้วนำมาทำในไร่ส่วนของตน ตลอดเวลาได้ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละจนได้รับยกย่องเป็นกำนันยอดเยี่ยม ๒ ปีซ้อน ในปี ๒๕๕๒ จึงลาออกและนำความรู้ประสบการณ์มาพัฒนาไร่นาของตนเอง เพื่อต้องการทำเป็นตัวอย่างให้ชุมชนเห็นว่าสิ่งที่ตนทำนั้น สามารถนำไปใช้แนวทางได้ ปัจจุบันครูอนันต์ยังคงมุ่งถ่ายทอดความรู้และเผยแพร่ผลงานแก่เกษตรกรรมชุมชนอย่างต่อเนื่อง

ที่อยู่

52 หมู่ที่ 4 ตำบลแม่อูคอ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปรษณีย์ 58140

<< ย้อนกลับ