รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

เจ้าอธิการสมคิด จรณธมโม

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลงาน

เป็นพระนักคิดและนักพัฒนา ท่านได้เห็นสภาพแวดล้อมในชุมชนเปลี่ยนแปลง มีการถางป่า ชาวบ้านเริ่มพึ่งปัจจัยภายนอกชุมชนมาดำรงชีวิต เกิดปัญหายาเสพติด การขายแรงงานต่างถิ่นและอื่น ๆ ด้วยความมุ่งมั่นต่อปัญหาที่เกิดขึ้นจึงได้พยายามศึกษาวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาและเห็นว่าปัญหาหลักที่เกิดขึ้นในชุมชน ซึ่งเป็นวงจรของปัญหา ได้แก่ ความแห้งแล้ง ความยากจน ค่านิยมใหม่ และการทำลายสิ่งแวดล้อม ท่านจึงคิดหาวิธีแก้ไขพร้อมกับการประยุกต์ใช้ภายใต้กลไกการพัฒนาตามนดยบายและแผนพัฒนาของรัฐที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน

ที่อยู่

วัดโป่งคำ ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ 55210

<< ย้อนกลับ