รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

พระครูสุจิณนันทกิจ (สมคิด จรณธมโม)

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลงาน

องค์ความรู้ นอกเหนือจากได้ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้กลับคืนมาแล้วยังได้ก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของคนหลายระดับหลากกลุ่ม อันเป็นเวทีธรรมชาติที่ก่อให้เกิดเครือข่ายป่าชุมชนและยังนำไปสู่การเกิดกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ที่สามารถพึ่งตนเองได้ โดยอยู่ภายใต้แนวคิดเดียวกันว่า การทำงานทุกอย่างจะประสบผลสำเร็จได้ จะต้องรู้จักวางแผนงานให้ชัดเจน มีเป้าหมายและเข้าใจปัญหา สังคม วัฒนธรรม สามารถบูรณาการแนวคิดให้สอดคล้องกันบนพื้นฐานของเหตุผลที่ดีงาม เชื่อมโยงร้อยรัดกับกลุ่มองค์กรอื่น ๆ อย่างกลมกลืนกันโดยอาศัยกลไกของการมีส่วนร่วมของทุกคนในสังคม นอกจากนี้การทำงานทุกอย่างต้องทำด้วยใจรัก ถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ผลของงานที่เกิดขึ้นต้องสามารถเอื้อประโยชน์ต่อสังคมได้อย่างยั่งยืน โดยที่ไม่หวังเอาประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลงานโดดเด่น พระครูสุจิณนันทกิจ (สมคิด จรณธมโม) เป็นพระนักคิดและนักพัฒนา ท่านได้เห็นสภาพแวดล้อมในชุมชนเปลี่ยนแปลง มีการถางป่า ชาวบ้านเริ่มพึ่งปัจจัยภายนอกชุมชนมาดำรงชีวิต เกิดปัญหายาเสพติด การขายแรงงานต่างถิ่นและอื่น ๆ ด้วยความมุ่งมั่นต่อปัญหาที่เกิดขึ้นจึงได้พยายามศึกษาวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาและเห็นว่าปัญหาหลักที่เกิดขึ้นในชุมชน ซึ่งเป็นวงจรของปัญหา ได้แก่ ความแห้งแล้ง ความยากจน ค่านิยมใหม่ และการทำลายสิ่งแวดล้อม ท่านจึงคิดหาวิธีแก้ไขพร้อมกับการประยุกต์ใช้ภายใต้กลไกการพัฒนาตามนโยบายและแผนพัฒนาของรัฐที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน - ศูนย์กระจายสินค้า - เป็นศาลาให้ผลผลิตทางการเกษตร มาขายได้ - เน้นคุณภาพ ปลอดภัย - กองทุนสวัสดิการ สังฆะสวัสดิการ ดูแลพระสงค์ เณร ที่เจ็บป่วย ให้การศึกษาด้วย

ที่อยู่

วัดโป่งคำ ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ 55210

<< ย้อนกลับ