รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

พระครูสุจิณนันทกิจ (สมคิด จรณธมโม)

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลงาน

พระครูสุจิณนันทกิจ (พระอาจารย์สมคิด) เจ้าอาวาสวัดโป่งคำ จังหวัดน่าน เป็นพระนักคิดนักพัฒนา ท่านได้ตระหนักถึงปัญหาของชุมชนจากการตัดไม้ทำลายป่า ความแห้งแล้ง ความยากจน ที่เป็นวัฎจักรไม่จบสิ้น จึงได้เริ่มจัดกิจกรรม "การอนุรักษ์ป่าไม้ให้เป็นป่าชุมชน จัดการโดยชุมชน" โดยนำพิธีกรรมทางด้านศาสนามาใช้คือ “การบวชป่าสืบชะตาแม่น้ำ” เพราะเชื่อว่า ป่า คือ ต้นตอบ่อเกิดของวิถีวัฒนธรรมชุมชน พระครูสุจิณนันทกิจสามารถกระตุ้นให้คนในชุมชนสำนึกรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเป็นหลัก ปัจจุบัน วัดโป่งคำได้เปิดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน จัดตั้งเป็น "ศูนย์ส่งสริมการเรียนรู้ชุมชนบ้านโป่งคำ" โดยใช้วัดเป็นเวทีที่แสดงออกและเวทีประชาคมของชุมชน มีการจัดตั้งกลุ่มต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชน เช่น กลุ่มการทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ กลุ่มจักสาร กลุ่มตีเหล็กที่ได้ฟื้นฟูการตีเหล็กพื้นบ้าน กลุ่มเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน กลุ่มศิลปินพื้นบ้านเพื่อสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น นอกจากนี้ ยังจัดการฟื้นฟู องค์ความรู้ด้านสมุนไพร จนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในชุมชนหันมาดื่มน้ำสมุนไพรแทนการดื่มน้ำอัดลมหรือ แอลกอฮอลส์ ดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรมหาวิทยาลัยชีวิต และยังได้จัดตััง "มูลนิธิส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนวัดโป่งคำ" เพื่อพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนให้มีความอยู่ดีกินดี สู่ความยั่งยืนได้ พ.ศ. 2538 โล่รางวัลผู้สนับสนุนการศึกษานอกโรงเรียนดีเด่น จากกรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2539 โล่รางวัลศูนย์การเรียนดีเด่นภาคเหนือ พ.ศ. 2544 รางวัลลูกโลกสีเขียว "รางวัลเกียรติยศ" พ.ศ. 2545 ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 2 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 ประกาศเกียรติคุณเครือข่ายชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น พ.ศ. 2555 รางวัลเพชรราชภัฎเพชรล้านนา ครั้งที่ 9 สาขาสื่อสานมวลชน ด้านการอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนรรมท้องถิ่น เครดิตภาพ ที่มา https://www.posttoday.com/politic/report/472103

ที่อยู่

วัดโป่งคำ ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ 55210

<< ย้อนกลับ