รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายณรงค์ แฉล้มวงศ์

ด้านเกษตรกรรม

เกษตรอินทรีย์

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูณรงค์ แฉล้มวงศ์ เป็นผู้มีความอุตสาหะ มุ่งมั่นทำ งานโดยยึดหลักเกษตรกรรมแบบไร่นาผสมผสานตาม วิถีทางเศรษฐกิจพอเพียง ทุกอย่างที่ทำ เกิดจากการเรียนรู้ทดลองในสวนของตนเองจนประสบผลสำเร็จแล้ว จึง เผยแพร่ โดยเน้นการรักษาสิ่งแวดล้อมปลอดสารพิษ • คิดค้นจุลินทรีย์ และสารไล่แมลงศัตรูพืช โดยใช้สมุนไพรเป็นหลัก เช่น เพลี้ยไฟ แมลงหวี่ขาว หมัดกระโดดทางใบ เพลี้ยอ่อนสะเดา เพลี้ยแป้ง รากเน่าโคนเน่าผลเน่า ไส้เดือนฝอย โรคเน่าคอใน โรคเหี่ยวโรคเน่า โรคใบจุด ฯลฯ • คิดค้นและทดลองหาธาตุอาหารเสริมจากพืชและสัตว์แต่ละชนิด เช่น แคลเซียม แมกนีเซียม ซัลเฟอร์ ธาตุเหล็ก และทองแดง - ธาตุเหล็ก ได้จากยอดอ่อนของพืชฟักเขียว เผือก กระถิน แคลเซียมได้จากผักแก่จัด เกล็ดปลา กระดูก เปลือกไข่ - แมกนีเซียม ได้จากพืชผลไม้รสหวาน หอมฉุนจนออกกลิ่นฉุน (สับปะรด มะไฟ สตรอเบอรรี่ ลิ้นจี่) ในสัตว์ก้าง กระดูก - ซัลเฟอร์ได้จากพืชมีกลิ่นฉุน (คื่นฉ่าย ต้นหอม หอมแดง หัวกระเทียม) ในสัตว์ในเลือด เมือกเนื้อสด - ทองแดง มีในพืชเขียวสด เมล็ดแก่และตระกูลถั่ว เครื่องในสัตว์ ผลงานโดดเด่น ครูณรงค์ เป็นผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญในด้านเกษตรกรรม ทำไร่นาสวนผสมตามแนวทฤษฏีใหม่ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง คิดค้นและทดลอง ทำปุ๋ยชีวภาพน้ำหมักสารไล่แมลงสูตรต่าง ๆ แทนการใช้สารเคมี ซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและไม่ทำลายระบบนิเวศ ศึกษาวิจัย ทดลองหาธาตุอาหารเสริมจากพืชและสัตว์ เป็นผู้นำในการอนุรักษ์พันธ์ุข้าวขาวกอเดียวไม่ให้สูญหาย และด้วยความมีจิตสาธารณะจึงมุ่งถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียน โดยเฉพาะเกษตรกรให้เกิดการเรียนรู้ สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางพัฒนาอาชีพของตนได้ ผลงานเป็นที่ประจักษ์นับเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม

ที่อยู่

7 หมู่ที่ 3 ตำบลวังตะกู อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ 66210

<< ย้อนกลับ