รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายปรีชา เหมกรณ์

ด้านเกษตรกรรม

เกษตรทฤษฎีใหม่

ผลงาน

เป็นผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญในการประยุกต์เกษตรทฤษฎีใหม่ตาม แนวพระราชดำริไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม พัฒนาเกษตรในพื้นที่ ๖๐ ไร่เพื่อเป็นแหล่ง สาธิตความรู้ทั้งด้านเกษตรผสมผสาน ปลอดสารเคมี การเลี้ยงสัตว์ที่เน้นความพอเพียงและพึ่งพาตนเอง ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ชุมชนและผู้สนใจทั่วไป เกิดประโยชน์อย่างยิ่งแก่ชุมชนและสังคม

ที่อยู่

55 ม.9 คลองสิบสอง ตำบลคู้ฝั่งเหนือ อำเภอเขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ 10530

<< ย้อนกลับ