รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายปรีชา เหมกรณ์

ด้านเกษตรกรรม

เกษตรทฤษฎีใหม่

ผลงาน

องค์ความรู้ วิถีเกษตรของครูปรีชา เหมกรณ์ ดำเนินไปโดยยึดหลักคุณธรรมมีพรหมวิหาร 4 เป็นที่ตั้ง ไม่ปลูกฝังสะสมความโลภ สะสมแต่การให้ การแบ่งปัน ภาพแห่งความสำเร็จในฐานะเกษตรกรทฤษฎีใหม่ฯ ตัวอย่างเน้นให้เห็นถึงต้องมีความขยันหมั่นเพียร อดทน อดออม ไม่โลภ มีความกตัญญู รู้รักสามัคคี แบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่นตามความเหมาะสม ห่างไกลบายมุข เห็นคุณค่าของธรรมชาติสิ่งแวดล้อมป่า น้ำ อย่างน้อย ๆ ก็ผ่านวิถีคุณค่าของการพัฒนาการเกษตร โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้โดยการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริ จนเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณะชนโดยทั่วไป ตราบจนวันนี้ ผลงานโดดเด่น ครูปรีชา เป็นผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญในการประยุกต์เกษตรทฤษฎีใหม่ตาม แนวพระราชดำริไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม พัฒนาเกษตรในพื้นที่ 60 ไร่เพื่อเป็นแหล่ง สาธิตความรู้ทั้งด้านเกษตรผสมผสาน ปลอดสารเคมี การเลี้ยงสัตว์ที่เน้นความพอเพียงและพึ่งพาตนเอง ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ชุมชนและผู้สนใจทั่วไป เกิดประโยชน์อย่างยิ่งแก่ชุมชนและสังคม

ที่อยู่

55 หมู่ที่ 9 ตำบลคลองสิบสอง อำเภอเขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ 10530

<< ย้อนกลับ