รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายจุรีรัตน์ หวลถนอม

ด้านเกษตรกรรม

เกษตรชีวภาพ

ผลงาน

องค์ความรู้ เป็นการยืนยันถึงการยอมรับความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการใช้ชีวิตด้วยอาชีพหลักของ ครูจุรีรัตน์ หวลถนอม คือ การเกษตรมาอย่างต่อเนื่องยาวนานมั่นคงในฐานะคนตราด ในความรู้ความสามารถ การมีจิตใจดำรงมั่นอยู่ในหลักการประกอบคุณงามความดี ยึดหลักธรรมแห่งศาสนา หลักธรรมที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงนำปฏิบัติด้วยพระองค์เอง และถ่ายทอดสู่พสกนิกรโดยเฉพาะที่ทรงแนะให้นำเป็นหลักดำเนินชีวิตในวิถีแห่งความพอเพียง “ลุงจุ๊” เองก็เดินตามรอยพระพุทธเจ้า และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผ่านการใช้ชีวิตประจำวันนั่นคือ จิตอาสา สละประโยชน์ตนเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน เฉพาะอย่างยิ่งความรู้ความสามารถด้านการเกษตร อยากจะพูดด้วยซ้ำไปว่านี่คือ ปราชญ์ของประเทศไม่ใช่เฉพาะแค่ของคนตราดเท่านั้น ผลงานโดดเด่น ครูจุรีรัตน์ เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการทำเกษตรชีวภาพ พัฒนาดินเปรี้ยวให้เป็นดินที่มีคุณภาพให้ผลผลิตข้าวได้ถึง 50 ถังต่อไร่ โดยใช้ต้นทุนเพียง 1,000 บาท นับเป็นเกษตรกรตัวอย่างที่เดินตามรอยพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวในเรื่องของความพอเพียง

ที่อยู่

168 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ไปรษณีย์ 23000

<< ย้อนกลับ