รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายสมศักดิ์ จุ้ยนาม

ด้านเกษตรกรรม

ผักปลอดภัย

ผลงาน

เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการทำสวนผักและได้บทสรุปจากการทำงานว่า “เรามิอาจกำหนดราคาผลผลิต ได้ แต่เราสามารถลดต้นทุนการผลิตได้” จึงทำให้สวนผักของครูสมศักดิ์สามารถดำเนินการได้โดยไม่มีผลกระทบต่ออาชีพและการลงทุน สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ อย่างมีความสุขท่ามกลางความผันแปรและความผันผวนในทางการตลาด

ที่อยู่

4/1 ม.4 บ้านคลองสอง ตำบลบางมด อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ 11150

<< ย้อนกลับ