รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายสมศักดิ์ จุ้ยนาม

ด้านเกษตรกรรม

ผักปลอดภัย

ผลงาน

องค์ความรู้ “การจัดการดินและบำรุงรักษาดิน เป็นหัวใจของพืชผักไม้นานาชนิดรวมไปถึงสัตว์อีกหลากหลายสายพันธุ์ทั้งเล็กและใหญ่ ดินเป็นทรัพยากรแรกของการเกษตรที่ชาวสวนชาวนา ต้องรู้จักการเตรียมตัวก่อนดำเนินงานในขั้นต่อ ๆ ไป สำหรับพืชนาและพืชสวน ดินต้องการโพรงอากาศ และการทำลายล้างเชื้อโรคด้วยแสงแดดและมีความชื้นเพียงพอสำหรับการเจริญเติบโตของพืชแต่ละชนิด เช่น พืชน้ำ พืชอวบน้ำ ฯลฯ การมีอินทรียวัตถุดินเป็นเงื่อนไขแรกที่เกษตรกรต้องมีความรู้ความเข้าใจในการปลูกพืชผักแต่ละชนิด ชึ่งมีความต้องการไม่เท่ากันพร้อมกับการตรวจสอบค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินแต่ละพื้นที่แต่ละฤดูกาลด้วย ผักส่วนใหญ่ เป็นพืชล้มลุกที่มีอายุค่อนข้างสั้น มีอัตราการเจริญเติบโตรวดเร็ว จึงต้องการธาตุอาหารอย่างมากจากดินที่ปลูก จำเป็นที่จะเร่งสร้างอินทรียวัตถุลงในดินก่อนที่จะหว่านเมล็ดลงไป พร้อมกับการสร้างความชื้นของดินให้เพียงพอกับความต้องการของพืช การจัดสวนเกษตร (ปลูกผักอย่างมืออาชีพ) สวนเกษตรคือ ความจำเป็นสำหรับชาวสวนซึ่งมีความละเอียดอ่อนกว่าชาวนา พืชผักมีความอ่อนแก่กว่าพืชนาข้าว ชาวสวนต้องรู้ขั้นตอนต่าง ๆ ในระยะเวลาสั้น ๆ ชาวสวนต้องมีความพร้อมก่อนทำการปลูก ระหว่างปลูก การเก็บเกี่ยว และหลังการเก็บเกี่ยวการผลิตสารชีวภาพสมุนไพรไทยไล่แมลง ปุ๋ยชีวภาพ/อินทรีย์ ฮอร์โมนไทยชีวภาพ สารชีวภาพเชื้อรา การใช้ปุ๋ยเพื่อเพิ่มอาหารให้พืชตามชนิดของพืช การเลี้ยงไส้เดือนดิน” ผลงานโดดเด่น ครูสมศักดิ์ ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการทำสวนผัก และได้บทสรุปจากการทำงานว่า “เรามิอาจกำหนดราคาผลผลิตได้ แต่เราสามารถลดต้นทุนการผลิตได้” จึงทำให้สวนผักของครูสมศักดิ์ สามารถดำเนินการได้โดยไม่มีผลกระทบต่ออาชีพและการลงทุน สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ อย่างมีความสุขท่ามกลางความผันแปร และความผันผวนในทางการตลาด

ที่อยู่

4/1 ม.4 บ้านคลองสอง ตำบลทวีวัฒนา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ 11150

<< ย้อนกลับ