รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายประภาส สุวรรณรัตน์

ด้านเกษตรกรรม

เกษตรผสมผสาน

ผลงาน

เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในการทำเกษตรอินทรีย์ เกษตรแบบผสมผสานในพื้นที่จำกัดได้ผลดี สามารถปลูกมะนาวในปล้องบ่อให้ผลผลิตทั้งปี

ที่อยู่

94/1 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ 90230

<< ย้อนกลับ