รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายประภาส สุวรรณรัตน์

ด้านเกษตรกรรม

เกษตรผสมผสาน

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูประภาส สุวรรณรัตน์ เกิดจากครอบครัวของเกษตรเห็นพ่อ แม่ ทำสวน ทำนา มาตั้งแต่เด็ก ได้ซึมซับ เรียนรู้และฝึกปฏิบัติงานเกษตรจากอย่างที่ครอบครัวใช้ประกอบอาชีพ ประกอบกับเมื่อเป็นครูในโรงเรียนได้รับมอบหมายให้สอนวิชางานเกษตรต่อเนื่องมาเป็นเวลา 35 ปี สนใจใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ใฝ่ปฏิบัติ ศึกษาอบรมเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดและเข้าอบรมเกี่ยวกับการเกษตรที่หน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้นจนเกิดความรู้ ความชำนาญ เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง ได้นำองค์ความรู้ทางการเกษตรจัดการเรียน การสอน ในโรงเรียนอย่างจริงจังจนปรากฏผลงานเป็นที่ประจักษ์ ผลงานโดดเด่น ครูประภาส เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในการทำเกษตรอินทรีย์ เกษตรแบบผสมผสานในพื้นที่จำกัดได้ผลดี สามารถปลูกมะนาวในปล้องบ่อให้ผลผลิตทั้งปี

ที่อยู่

94/1 หมู่ที่ 4 ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ 90230

<< ย้อนกลับ